Download print versie in pdf format

Algemene voorwaarden
voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014)

Artikel 1 Reikwijdte en partijen

(1)

Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn van toepassing op de relatie tussen HUGO BOSS International Markets AG, Baarerstr. 133, CH-6300 Zug, Zwitserland „Verkoper“) en de klant (de „Klant“) en op de transacties in de Online Store Netherlands (de „Online Store“). Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant de algemene voorwaarden via de links in de Online Store raadplegen of deze op zijn computer opslaan en/of uitprinten. De op de bestelling van de Klant toepasselijke algemene voorwaarden worden echter opnieuw en afzonderlijk naar de Klant verzonden bij de ontvangstbevestiging en bij de contractbevestiging, en bij aflevering van de goederen, op een duurzaam opslagmedium (zoals een e-mail, bijlage in pdf of uitdraai op papier).

(2)

De volgende vennootschap biedt namens Verkoper de klantenservice voor Nederlandse klanten van de Online Store. De Klant kan met vragen, verzoeken of klachten contact opnemen met de klantenservice:

HUGO BOSS Online Store, Alte Ricklingerstr. 59 – 61, 30823 Garbsen, Duitsland, tel.: +31 (0)20 8909 727, fax +31 (0)20 8909 728, e-mail: service@hugoboss-store.nl

(3)

Het assortiment van de Online Store is uitsluitend gericht op meerderjarige consumenten met een vaste woonplaats en afleveradres in Nederland. Daaronder zijn niet begrepen Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Een consument is volgens de wettelijke definitie een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroep- of bedrijfsactiviteiten vallen.

Artikel 2 Het bestelproces

(1)

De Online Store moet worden beschouwd als niet meer dan een uitnodiging aan de Klant om een aanbod te doen tot het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de in de Online Store getoonde goederen.

(2)

De Klant kan uit het assortiment van de Verkoper artikelen selecteren en deze in een “Winkelmand” verzamelen door te klikken op de knop “In winkelmandje”. Door te klikken op de knop “Nu bestellen” doet de Klant een bindend aanbod om de goederen in zijn Winkelmandje te kopen (de „Bestelling“) onverminderd het herroepingsrecht van de Klant zoals omschreven in Artikel 7 Herroepingsrecht.

(3)

De totale waarde van iedere Bestelling (d.w.z. de bruto koopprijs van de goederen inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten of andere kosten; de “Waarde van de Bestelling”) mag niet meer bedragen dan maximaal € 3000,- en niet minder dan € 25,-. Voor iedere Bestelling van welke aard ook geldt een maximale bestelhoeveelheid van 3 artikelen per type (dezelfde kleur en maat). Daarnaast geldt dat goederen uitsluitend worden geleverd in hoeveelheden die voor een gezinshuishouden normaal zijn.

(4)

Alvorens een Bestelling te plaatsen kan de Klant de details van zijn Bestelling op ieder moment bekijken en wijzigen door te klikken op de knop “Winkelmand & Kassa”.

(5)

Nadat de Klant zijn Bestelling heeft verzonden, ontvangt hij automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met een overzicht van de details van zijn Bestelling. Deze automatische ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod van de Klant door Verkoper; hierin wordt slechts vastgelegd dat Verkoper de Bestelling van de Klant heeft ontvangen.

(6)

Een bindende koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer Verkoper de Bestelling van de Klant aanvaardt. Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, het aanbod van de Klant binnen 7 dagen na ontvangst te aanvaarden. Verkoper aanvaardt de Bestelling door de Klant per e-mail een verzendbevestiging te sturen (tevens te noemen: de „Contractbevestiging“).

(7)

Wanneer een Bestelling uit meerdere artikelen bestaat, wordt alleen een overeenkomst gesloten ten aanzien van de artikelen die uitdrukkelijk in de Contractbevestiging worden genoemd.

(8)

Het voorgaande geldt onverminderd wanneer de Klant vanwege de door hem geselecteerde betaalwijze de koopprijs al heeft voldaan of al een betaalopdracht heeft gegeven voordat de Bestelling is aanvaard door Verkoper en de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien om welke reden dan ook daarna geen overeenkomst tot stand komt, zal Verkoper de Klant hiervan per e-mail in kennis stellen (in geval van contractuele aanvaarding van een deel van de Bestelling zal Verkoper dit doen samen met de Contractbevestiging voor de wel beschikbare artikelen) en de vooruitbetaling onverwijld aan de Klant restitueren

(9)

De voorgaande bepaling laat het wettelijke herroepingsrecht van de Klant (zie artikel 7) onverlet.

(10)

De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal. Verkoper zal een exemplaar van de overeenkomst (bestaande uit de Bestelling, de algemene voorwaarden en de Contractbevestiging) bewaren en in overeenstemming met de vereisten op het gebied van gegevensbescherming per e-mail aan de Klant doorsturen.

Artikel 3 Levering, leveringstermijnen, beschikbaarheid van goederen

(1)

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het aangegeven afleveradres aan de Klant geleverd. Goederen kunnen uitsluitend binnen Nederland worden geleverd. Waar van toepassing zal Verkoper de Klant gedurende het bestelproces en in de verzendbevestiging in kennis stellen van de leveringstermijn. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt als leveringstermijn voor standaard zendingen circa 3 tot 6 werkdagen vanaf de Contractbevestiging. Nadere informatie over verzendmogelijkheden, de gebruikte vervoerders en het leveringsproces is beschikbaar op de informatiepagina's van de Online Store.

(2)

Nadat de goederen aan de vervoerder zijn overgedragen, ontvangt de Klant een e-mail met daarin een verzendbevestiging van Verkoper en een link waarmee de Klant de verzendstatus van zijn Bestelling kan volgen.

(3)

Indien Verkoper om redenen buiten zijn invloedssfeer niet in staat is de aan de Klant gecommuniceerde leveringstermijn te halen (bijvoorbeeld het niet beschikbaar zijn van goederen doordat de eigen leverancier van de Verkoper niet levert of wegens overmacht), zal Verkoper de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen en indien een nieuwe verwachte leverdatum doorgeven. Deze bepaling laat het herroepingsrecht van de Klant onverlet (Artikel 7).

Artikel 4 Prijzen en verzendkosten

(1)

Alle op de website van Verkoper genoemde prijzen zijn inclusief de thans toepasselijke wettelijke BTW

(2)

Waar van toepassing zal Verkoper de Klant op het bestelformulier, onmiddellijk voordat de Bestelling wordt geplaatst, in kennis stellen van de verzendkosten en eventuele extra kosten, zoals kosten voor een geschenkverpakking. De Klant zal de aangegeven verzendkosten en eventuele extra kosten voldoen.

Artikel 5 Betaling

(1)

Verkoper accepteert uitsluitend de wijzen van betaling die tijdens het bestelproces worden getoond.

(2)

Ter bescherming tegen het risico van betalingsverzuim door de Klant, behoudt Verkoper zich het recht voor om in bepaalde gevallen bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper totdat Klant de volledige koopprijs heeft voldaan

Artikel 7 Herroepingsrecht

(1)

Consumenten hebben bij verkoop op afstand een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen informeren wij u als volgt over dit recht:

AANWIJZINGEN VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt.

Als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) te informeren (zie hierna voor onze contactgegevens) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping ook op onze website downloaden.

U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, binnen de termijn voor herroeping aan ons retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig.

Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, is het voldoende wanneer u ons voor het einde van die termijn een kennisgeving toestuurt waarin u ons laat weten dat u een beroept doet op uw herroepingsrecht.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Voor inroeping van uw herroepingsrecht per brief kan het volgende adres worden gebruikt:

HUGO BOSS Online Store
Alte Ricklingerstr. 59 - 61
30823 Garbsen
Duitsland

Voor inroeping van uw herroepingsrecht per e-mail, kan een e-mail worden gestuurd naar: service@hugoboss-store.nl

Voor inroeping van uw herroepingsrecht per fax, kan een fax worden gestuurd naar: +31 (0)20 8909 728

Om uw herroepingsrecht telefonisch uit te oefenen, belt u naar: +31 (0)20 8909 727

Voor inroeping van uw herroepingsrecht door het retournering van de goederen verzendt u deze goederen aan:

HUGO BOSS Online Store
Industriestr. 140
31275 Lehrte
Duitsland

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij aan u zonder onnodige vertraging, en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst in kennis zijn gesteld, alle van u ontvangen betalingen voor de levering van de betreffende artikelen, waaronder de verzendkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten wanneer u heeft gekozen voor een ander type verzending dan de door ons aangeboden gunstige standaardverzending). Wij voeren deze restitutie uit via dezelfde betaalwijze als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan deze restitutie geen kosten verbonden.

Restitutie van betalingen kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terugontvangen of, in geval dit eerder is, totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons (zie hiervoor) kenbaar hebt gemaakt terug te sturen of bij ons af te leveren. Aan deze termijn is voldaan indien u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wij nemen de kosten voor retournering van de goederen voor onze rekening wanneer u gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de directe kosten voor het retourneren van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer de goederen anders zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van overeenkomsten voor de levering van, onder andere:

niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of op maat gemaakt zijn of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.

(2)

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over het modelformulier voor herroeping informeren. U bent echter niet verplicht van dit formulier gebruik te maken.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier uitsluitend invullen en naar ons opsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan: [door de handelaar in te vullen: naam handelaar, geografisch adres en, indien beschikbaar, zijn faxnummer en e-mailadres]

Ik/Wij (*) stel/stellen u hierbij in kennis van het feit dat ik/wij (*) mijn/onze overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ voor de levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen.

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt ingevuld)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3)

Uitbreiding van de wettelijke bepalingen:

De Klant kan zijn herroepingsrecht tevens uitoefenen door het betreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, binnen de termijn voor herroeping aan Verkoper retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig

Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is retournering van de goederen kosteloos voor de Klant als hij gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de directe kosten voor het retourneren van de goederen voor rekening van de Klant.

Artikel 8 Garanties

Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop door de Koper in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan, onverminderd het recht op herroeping op grond van Artikel 7. Wij zijn slechts aansprakelijk voor verlies of schade in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 9.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

(1)

De aansprakelijkheid van Verkoper voor opzet en grove nalatigheid geldt zonder beperkingen. Bij afwezigheid van opzet of afwezigheid van grove nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot verlies of schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of verlies als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting (dus een contractuele verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, waarop de wederpartij vertrouwt of mag vertrouwen bij het aangaan van de overeenkomt) zoals beschreven onder (2).

(2)

In geval van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting die het gevolg is van tekortkoming of nalatigheid (niet zijnde grove nalatigheid) van de Verkoper, blijft de omvang van zijn aansprakelijkheid beperkt tot de schade die normaliter verwacht kan worden wanneer een dergelijke tekortkoming zich voordoet. Alle verdere aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of schade is uitgesloten, niettegenstaande de wettelijke garantierechten bedoeld in artikel 7.

(3)

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor wettelijk vertegenwoordigers en gevolmachtigden van Verkoper.

(4)

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer Verkoper opzettelijk een gebrek heeft verzwegen of opzettelijk verkeerde mededelingen heeft gedaan over de aard van de goederen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de Klant op grond van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid

Artikel 10 Rechtskeuze en rechtsgebied

(1)

Op overeenkomsten tussen Verkoper en Klant, alsmede op deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing op deze overeenkomst

(2)

Ten aanzien van het rechtsgebied gelden de wettelijke bepalingen.