Download print versie in pdf format

Algemene voorwaarden voor de
Online Store België (uitgebracht: 02.08.2020)

§ 1 Toepassingsgebied en partijen

(1)

Deze algemene voorwaarden, in de versie die van toepassing is op het ogenblik dat een bestelling geplaatst wordt, regelen de verhouding tussen HUGO BOSS Belgium Retail BVBA, Jodenstraat 2, 2000 Antwerpen, België, btw BE 0878.411.709, (de „Verkoper”) en de klant (de „Klant”), en zijn van toepassing op transacties in de Online Store België (http://www.hugoboss.com/be/nl/home), de („Online Store“). Wanneer de Klant een bestelling plaatst, kan hij de algemene voorwaarden bekijken via de links in de Online Store, ze op zijn computer opslaan en/of ze afdrukken. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant worden hem bij levering van de goederen ook nog eens apart toegestuurd, samen met de bevestiging van de overeenkomst, op een duurzaam medium (bijv. als pdf-bestand bij een e-mail).

(2)

De volgende onderneming verleent namens de Verkoper klantenservice voor de Online Store. De Klant kan ze contacteren met vragen of klachten:

HUGO BOSS AG, Klantenservice, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Duitsland, Tel.: +32 (0) 2 6200 684, e-mail: service-be@hugoboss.com.

(3)

Het aanbod van goederen in de Online Store is uitsluitend bestemd voor meerderjarige consumenten die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van België hebben en die een leveringsadres in België kunnen opgeven. Een consument volgens de wettelijke definitie is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfsactiviteit of activiteit als zelfstandige ondernemer vallen.

§ 2 De bestelprocedure

(1)

In de Online Store wordt aan de Klant voorgesteld om een koopovereenkomst te sluiten voor de in de Online Store aangeboden goederen.

(2)

De Klant kan artikelen kiezen uit het aanbod van de Verkoper en ze verzamelen in een „winkelmand” door te klikken op de knop „Aan winkelmand toevoegen”. Door te klikken op de knop „Bestelling met betaalverplichting” plaatst de Klant een bindende bestelling voor de goederen in zijn winkelmand (de „Bestelling”).

(3)

De waarde van een bestelling (brutowaarde van de goederen, btw inbegrepen, maar zonder leveringskosten of andere kosten: de „Waarde van de Bestelling”) mag niet meer bedragen dan 4 000,00 euro en niet minder dan 25,00 euro. Voor elke bestelling geldt een maximaal te bestellen hoeveelheid van drie artikelen per stijl (zelfde kleur en maat). Bovendien worden goederen alleen geleverd in voor gezinnen gebruikelijke hoeveelheden.

(4)

Voordat hij een Bestelling plaatst, kan de Klant te allen tijde de details van zijn bestelling bekijken en wijzigen door te klikken op de knop „Winkelmand & Check out”.

(5)

Nadat de Klant zijn bestelling geplaatst heeft, krijgt hij automatisch een ontvangstbevestiging via e-mail, met een overzicht van de details van zijn bestelling. Die automatische ontvangstbevestiging betekent niet dat de Verkoper de bestelling van de Klant aanvaardt. Ze bevestigt enkel het feit dat de Verkoper de Bestelling van de Klant ontvangen heeft.

(6)

Een bindende verkoopovereenkomst wordt gesloten op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling van de Klant aanvaardt. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, de bestelling van de Koper te aanvaarden binnen zeven dagen na ontvangst ervan. De Verkoper aanvaardt de bestelling door de Koper een verzenbevestiging via e-mail te sturen.

(7)

Indien een bestelling verschillende artikelen bevat, wordt enkel een overeenkomst gesloten voor de artikelen die uitdrukkelijk worden vermeld in de verzendbevestiging.

(8)

Het voorgaande geldt ook wanneer de klant, omwille van de door hem gekozen betalingswijze, de aankoopprijs al betaald heeft of betalingsinstructies gegeven heeft voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst. Indien om welke reden dan ook in dergelijk geval geen overeenkomst gesloten wordt, stelt de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte via e-mail (in geval van contractuele aanvaarding van een deel van de Bestelling, zal hij dat doen tegelijk met het versturen van de verzendbevestiging voor de beschikbare artikelen) en betaalt hij hem zonder uitstel het vooraf betaalde bedrag terug.

(9)

Voorafgaande bepaling heeft geen invloed op het wettelijke herroepingsrecht van de Klant (zie § 7 hieronder).

(10)

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands of Frans. De Verkoper bewaart een kopie van de bewoordingen van de overeenkomst (bestaande uit de Bestelling, de algemene voorwaarden, de verzendbevestiging en de bevestiging van de overeenkomst) en stuurt die via e-mail door naar de Klant, in overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming. Een geregistreerde Klant kan de status van zijn orders opvolgen in zijn persoonlijke klantenzone.

(11)

De klant gaat ermee akkoord dat hij een elektronische factuur zal ontvangen. Elektronische facturen worden naar de klant verstuurd als pdf-bestand in bijlage bij een e-mail.

§ 3 Levering, leveringstermijn, beschikbaarheid van goederen

(1)

Tenzij anders overeengekomen, zullen de goederen aan de Klant geleverd worden op het opgegeven leveringsadres. Er kan alleen in België geleverd worden. De Verkoper zal, indien toepasselijk, de leveringstijd meedelen aan de Klant tijdens de bestelprocedure en in de verzendbevestiging. Tenzij anders aangegeven, is de leveringstermijn voor standaardleveringen ongeveer 2 tot 4 werkdagen en 1 tot 3 werkdagen voor expresleveringen na de orderbevestiging. Indien de bestelling één of meer gepersonaliseerde artikelen bevat, bedraagt de levertijd 3 tot 5 werkdagen. Meer informatie over verzendingsopties, de gebruikte vervoerders en de leveringsprocedure is beschikbaar op de informatiepagina's van de Online Store.

(2)

Van zodra de goederen overhandigd zijn aan de vervoerder, ontvangt de Klant een e-mail van de Verkoper met een verzendbevestiging en, indien beschikbaar, een link waarmee hij online de leveringsstatus van zijn Bestelling kan opvolgen.

(3)

Indien de Verkoper om redenen buiten zijn wil een bindende leveringstermijn niet kan nakomen (onbeschikbaarheid van goederen, bijvoorbeeld doordat de leverancier van de Verkoper niet geleverd heeft of omwille van overmacht), stelt hij de Klant daarvan onmiddellijk op de hoogte en specificeert, indien toepasselijk, een nieuwe voorziene leveringsdatum. Indien de nieuwe leveringstermijn niet aanvaardbaar is voor de Klant, of indien de goederen opnieuw niet beschikbaar zijn binnen de nieuwe leveringstermijn, of in het geheel niet beschikbaar zijn, heeft elk van de partijen het recht de overeenkomst te herroepen met betrekking tot de betreffende goederen. In dat geval betaalt de Verkoper de al betaalde bedragen terug aan de Koper. Alle wettelijke rechten van de partijen blijven gelden.

§ 4 Prijzen en leveringskosten

(1)

Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn inclusief de op dat ogenblik van toepassing zijnde wettelijke btw.

(2)

De Verkoper stelt, indien toepasselijk, de Klant via het bestelformulier op de hoogte van de leveringskosten en eventuele bijkomende kosten (bijv. voor geschenkverpakking) onmiddellijk voordat de bestelling geplaatst wordt. De Klant draagt de aangekondigde leveringskosten en eventuele bijkomende kosten.

§ 5 Betaling

(1)

De Verkoper aanvaardt enkel de betalingswijzen die worden getoond tijdens de bestelprocedure.

(2)

Om zichzelf te beschermen tegen het risico van wanbetaling door de Klant behoudt de Verkoper zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de Klant de aankoopprijs volledig betaald heeft.

§ 7 Herroepingsrecht

(1)

Consumenten hebben een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht bij verkoop op afstand. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen we u over dat recht de volgende informatie verschaffen:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen te herroepen zonder opgave van reden.

De termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (zie hieronder voor contactgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent daartoe niet verplicht. U kunt ook een modelformulier voor herroeping downloaden op onze website.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen binnen de herroepingstermijn, volstaat het dat u voor het einde van die termijn een kennisgeving opstuurt betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, kunt u schrijven naar:

Klantenservice
HUGO BOSS AG
Dieselstr. 12
72555 Metzingen
Duitsland

Om uw herroepingsrecht per e-mail uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: service-be@hugoboss.com

Om uw herroepingsrecht per telefoon uit te oefenen, kunt u ons bellen op: +32 (0)2 6200 684

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door de goederen terug te sturen, kunt u ze opsturen naar:

HUGO BOSS Online Store
- terug -
DC Wendlingen
Ulmer Straße 171
73240 Wendlingen
Duitsland

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen we alle van u ontvangen bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten, maar met uitzondering van de bijkomende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de voordelige standaardleveringswijze die wij aanbieden, zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte werden gesteld van uw besluit om dit contract te herroepen. We zullen die terugbetaling verrichten via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij we met u uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen. In elk geval zult u geen kosten oplopen voor die terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de teruggestuurde goederen ontvangen hebben of, indien dat vroeger is, tot u ons een bewijs heeft bezorgd dat de goederen zijn teruggestuurd.

U stuurt ons de goederen terug of overhandigt ze ons zonder uitstel en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons heeft geïnformeerd dat u het contract herroept (zie hierboven). De termijn is gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor de periode van veertien dagen verstreken is.

U bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien de goederen gehanteerd of gebruikt werden op een andere wijze dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht onder andere bij overeenkomsten voor de levering van:

niet-geprefabriceerde goederen die vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

verzegelde goederen waarbij de verzegeling na levering werd verbroken en die dus niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

(2)

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen we u hieronder informeren over het modelformulier voor herroeping. U bent echter niet verplicht dit formulier te gebruiken.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [hier dient de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep zijn naam, adres en e-mailadres in te vullen]

Ik /wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen* / levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*:

Besteld op / ontvangen op*:

Naam/namen consument(en):

Adres consument(en):

Datum:

Handtekening van consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


(3)

Als uitbreiding op de wettelijke bepalingen:

De Klant kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen door het betreffende artikel terug te sturen naar de Verkoper samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending ingesloten was, binnen de termijn voor herroeping. In dat geval is geen aparte verklaring nodig.

Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is het terugsturen van de goederen, met uitzondering van gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden: eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, aftershave, aftershavebalsem, deodorant in spuitbussen en smartwatches, voor de Klant gratis op voorwaarde dat hij het voorgedrukte retouretiket gebruikt dat bij de zending ingesloten was. In het andere geval draagt de Klant de directe kosten van het terugsturen van de goederen.

§ 8 Waarborgen

De wettelijke waarborg is van toepassing op de goederen. Dat geldt onverminderd het wettelijke herroepingsrecht overeenkomstig § 7. We zijn alleen aansprakelijk voor verlies of schade in overeenstemming met de bepalingen van § 9.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1)

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor opzettelijke fout en grove nalatigheid is onbeperkt. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot verlies of schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of ten gevolge van het niet-nakomen van een essentiële contractuele verplichting (een contractuele verplichting waarvan het essentieel is dat die wordt nagekomen voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de andere partij mag vertrouwen dat die wordt nagekomen).

(2)

Indien de Verkoper een essentiële contractuele verplichting niet nakomt ten gevolge van lichte nalatigheid van zijn kant, is het bedrag van zijn aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade. Alle verdere aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of schade is uitgesloten.

(3)

De hierboven vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordiger en de agenten van de Verkoper.

(4)

De hierboven vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de Verkoper op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verborgen of heeft gegarandeerd dat de goederen van een bepaalde aard zijn. Die beperkingen gelden ook niet voor vorderingen van de Klant op basis van de Wet productaansprakelijkheid van 25 februari 1991.

§ 10 Rechtskeuze, rechtsbevoegdheid en buitengerechtelijke afhandeling

(1)

Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant, en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2)

De wettelijke bepalingen regelen de rechtsbevoegdheid.