Download print versie in pdf format

Privacybeleid
inzake abonnement voor HUGO BOSS EXPERIENCE
BELGIË, 1 augustus 2019

 

HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland (hierna “HUGO BOSS” of “wij” genoemd) biedt het loyaliteitsprogramma HUGO BOSS EXPERIENCE (hierna “loyaliteitsprogramma”) aan.
 

Hierbij krijgt u, in overeenstemming met artikel 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) informatie inzake de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke (paragraaf A) evenals informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (paragraaf B). Daarnaast vindt u hieronder informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (paragraaf C) in verband met het loyaliteitsprogramma.

Het loyaliteitsprogramma omvat deelnemende winkels die worden uitgebaat door HUGO BOSS of gelieerd zijn aan HUGO BOSS in de EU, Zwitserland en Noorwegen (hierna “winkels”). Een overzicht van de actueel deelnemende winkels is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de HUGO BOSS-website (www.hugoboss.com). Daarnaast neemt ook de HUGO BOSS Online Store, beschikbaar via de HUGO BOSS Website, via de HUGO BOSS applicatie voor mobiele apparaten en via de applicatie van de dienst “Order from Store” van onze winkels (“Online Store”), deel aan het Loyaliteitsprogramma. Hierna wordt naar de winkels en de Online Store gezamenlijk verwezen als “deelnemende winkels”.
 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de context van onze website vindt u in het privacybeleid van de HUGO BOSS website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de context van de HUGO BOSS-nieuwsbrieven vindt u in de privacy-informatie HUGO BOSS-nieuwsbrief.


A. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor het loyaliteitsprogramma is:

HUGO BOSS AG
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 94-0
Fax: +49 7123 94-80259
E-mail: info@hugoboss.com

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

HUGO BOSS AG
Functionaris voor gegevensbescherming
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 94 80999
Fax: +49 7123 94 880999
E-mail: privacy@hugoboss.com


B. Informatie over de rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht tot inzage (artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”) (artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht op bezwaar (artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht tot intrekking van toestemming (artikel 7 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
 • Recht tot het indienen van klacht bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 57 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming)

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming om uw rechten uit te oefenen (paragraaf A.II.).

Hierna krijgt u meer informatie over uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens:

I. Recht tot inzage

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht tot inzage.

Dat houdt vooral in dat u het recht heeft om ons een uitsluitsel te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u eveneens het recht om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en tot de in artikel 15 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming aangegeven informatie. Daartoe behoort bijvoorbeeld informatie over de verwerkingsdoeleinden, over de betrokken categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, evenals over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (artikel 15 lid 1, delen a, b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volledige reikwijdte van uw recht tot inzage is te vinden in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Recht op rectificatie

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op rectificatie.

Dat houdt vooral in dat u het recht heeft tot onverwijlde rectificatie door ons betreffende onjuiste persoonsgegevens evenals om een vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen.

De volledige reikwijdte van uw recht tot rectificatie is te vinden in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”).

Dat houdt in dat u in principe het recht heeft om van ons te eisen om betreffende persoonsgegevens van u te verwijderen en dat wij verplicht zijn persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als één van de redenen vermeld in artikel 17, lid 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden (artikel 17, lid 1, punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht worden de persoonsgegevens te verwijderen, zijn wij eveneens verplicht om, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen te treffen, waaronder technische maatregelen, om de persoonsgegevens te verwerken en ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene aan ons heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te verwijderen (artikel 17, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Het recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”) geldt niet indien de verwerking noodzakelijk is om de redenen die worden genoemd in artikel 17, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, wettelijke rechten te doen gelden of een rechtsvordering te verdedigen of te onderbouwen (artikel 17, lid 3, punten a en e van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volledige reikwijdte van uw recht tot verwijdering is te vinden in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht op een beperking van de verwerking.

Dat betekent dat u het recht heeft om van ons een beperking van de verwerking te eisen indien één van de voorwaarden van artikel 18, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming is voldaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt. In dit geval vindt de beperking van de verwerking plaats gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren (artikel 18, lid 1, punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Het beperken van de verwerking wordt gedefinieerd als het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken (artikel 4, nummer 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volledige reikwijdte van uw recht tot beperking van de verwerking is te vinden in artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Dat betekent dat u in principe het recht heeft om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en dat u het recht heeft om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons gehinderd te worden indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b van de Algemene verordening gegevensbescherming en de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht (artikel 20 lid 1 van Algemene verordening gegevensbescherming).

Informatie over een verwerking die berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b van de Algemene verordening gegevensbescherming, vindt u in het informatiegedeelte over de rechtsgronden van de verwerking in paragraaf C van dit privacybeleid.

Bij de uitoefening van uw recht op de overdracht van gegevens heeft u eveneens het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden gestuurd (artikel 20 lid 2 van Algemene verordening gegevensbescherming).

De volledige reikwijdte van uw recht tot beperking van de verwerking is te vinden in artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Recht op bezwaar

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht op bezwaar.

Wij verwijzen u als betrokkene uitdrukkelijk naar uw recht op bezwaar vanaf onze eerste communicatie met u.

Hierna krijgt u hieromtrent gedetailleerde informatie:

1. Recht op bezwaar op grond van redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht om op grond van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens conform artikel 6, lid 1, punt e of f; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Meer informatie over de verwerking op grond van artikel 6 lid 1 punt e of f van de Algemene verordening gegevensbescherming, vindt u in het informatiegedeelte over de rechtsgronden van verwerking in paragraaf C van dit privacybeleid.

In het geval van bezwaar op grond van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, staken wij de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De volledige reikwijdte van uw recht op bezwaar is te vinden in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Recht op bezwaar tegen direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Informatie over of en met welke omvang persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, vindt u in het informatiegedeelte over de doeleinden van de verwerking in paragraaf C van dit Privacybeleid.

In het geval van bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

De volledige reikwijdte van uw recht op bezwaar is te vinden in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming, die u kunt vinden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Recht tot intrekken van toestemmingen

Wanneer de toestemming een verwerking betreft zoals in artikel 6 lid 1 punt a of artikel 9 lid 2 punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming tot aan het moment van het intrekken daarvan, onverlet. Hierover zullen wij u informeren voordat u uw toestemming geeft.

Informatie over een verwerking die berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a van de Algemene verordening gegevensbescherming, vindt u in het informatiegedeelte over de rechtsgronden van de verwerking in paragraaf C van dit privacybeleid.

VIII. Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u onder de voorwaarden van artikel 57 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

In verband met het loyaliteitsprogramma worden verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Wij verwerken bijvoorbeeld uw basisgegevens als klant, die u ons bij het aanmelden voor het loyaliteitsprogramma heeft verstrekt.

Hierna krijgt u gedetailleerde informatie over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens, specifiek over

 • de persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden,
 • doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt,
 • de rechtsgronden voor de verwerking en als de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming, de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd,
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens,
 • de bewaartermijn voor persoonsgegevens, of wanneer dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van dergelijke termijn

In de mate dat wij uw persoonsgegevens van u als de betrokkene verzamelen, vindt u hieronder eveneens informatie of het verstrekken van uw persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of voor het sluiten van een overeenkomst, of u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze gegevens niet verstrekt.

In de mate dat wij geen persoonsgegevens van u als betrokkene verzamelen, vindt u hieronder eveneens informatie uit welke bron de persoonsgegevens verzameld werden en, indien van toepassing, of deze afkomstig zijn van openbaar beschikbare bronnen.

Een geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming vindt niet plaats.

I. Informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die opgenomen zijn in de categorieën Bronnen van de gegevens Verplichting tot verstrekking van gegevens Bewaartermijn
Basisgegevens als klant, die wij bij het aanmelden bij het loyaliteitsprogramma verkrijgen (“basisgegevens als klant”). Begroeting, voornaam, e-mailadres, land waar u woont en bij een online aanmelding een wachtwoord.
Daarnaast registreren wij ook de betreffende deelnemende winkel, waar u zich aanmeldt voor het loyaliteitsprogramma.
Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. De verstrekking van basisgegevens als klant is vereist voor deelname aan het loyaliteitsprogramma. Indien u niet bereid bent deze gegevens te verstrekken heeft dit tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Handtekeninggegevens die we digitaal verzamelen als onderdeel van een digitale aanmelding voor het loyaliteitsprogramma in onze winkels (“handtekeninggegevens”). Uw handtekening op het digitale registratieformulier als een digitale afbeelding. Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. De verstrekking van uw handtekening is vereist voor deelname aan het loyaliteitsprogramma. Indien u hiertoe niet bereid bent, heeft dit tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Loggegevens die bij het bevestigen van de aanmelding voor het loyaliteitsprogramma in de Double Opt-in-procedure technisch vereist zijn (“loggegevens van aanmelding”) Datum en tijd van de bevestiging van de aanmelding volgens de Double Opt-in-procedure evenals het IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte apparaat. Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. De verstrekking van de loggegevens van aanmelding is vereist voor deelname aan het loyaliteitsprogramma. Indien u niet bereid bent deze loggegevens van aanmelding te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Gegevens die de deelnemer bij de aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma, in het My HUGO BOSS-klantenaccount of bij bestellingen in onze Online Store vrijwillig verstrekt (“abonneegegevens”) Telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, geboortedatum en/of postadres dat wij als uw factuuradres opslaan, informatie over uw voorkeuren over communicatiekanalen en uw individuele voorkeuren (bijv. gepromote merken van HUGO BOSS, interesses, stijlen enz.), maten, lichaamsmaten, uw verlanglijstje met HUGO BOSS-producten die u geselecteerd heeft in uw My HUGO BOSS-klantenaccount, afleveradressen die u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount heeft ingevoerd of die u voor bestellingen in de Online Store gebruikt heeft, kredietkaartinformatie via tokenisatie die gekoppeld is aan uw afleveradres en die u mogelijk direct of bij het plaatsen van bestellingen in de Online Store in uw My HUGO BOSS-klantenaccount heeft opgeslagen. Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon.
Wij registreren abonneegegevens met betrekking tot de aanmelding voor het loyaliteitsprogramma via uw My HUGO BOSS-klantenaccount of via de bestellingen in onze Online Store, zolang u bij uw My HUGO BOSS-klantenaccount aangemeld bent. Om ervoor te zorgen dat onze klantgegevens altijd actueel zijn, slaan wij altijd slechts één factuuradres van u op. Dit is het adres dat het laatst als factuuradres is gebruikt bij een bestelling of het adres dat u als laatste opgeslagen heeft in uw My HUGO BOSS-klantenaccount, dewelke het meest actueel is.
Wij ontvangen de kredietkaarttoken van onze dienstverlener voor betalingen.
Verstrekking van deze informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht of voor het afsluiten van een overeenkomst vereist. Er bestaat geen verplichting tot verstrekking van gegevens.
In geval u niet bereid bent uw voorkeuren voor wat betreft communicatiekanalen aan te geven, kunnen we geen contact met u opnemen via de betrokken communicatiekanalen. In geval u niet bereid bent andere abonneegegevens te verstrekken, kunnen we de inhoud van advertenties, ondersteuning voor aankopen en online functies niet individualiseren op basis van deze gegevens.
Als er geen kredietkaartinformatie wordt verstrekt, kan de kredietkaartgeheugenfunctie voor het plaatsen van bestellingen in de Online Store niet aan u ter beschikking worden gesteld.
We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Gegevens over uw aankopen (“transactiegegevens”), indien u zich bij een aankoop in een winkel als abonnee van de HUGO BOSS EXPERIENCE identificeert of wanneer u zich in de Online Store door het ingeven van uw toegangsgegevens als abonnee identificeert. Hiertoe behoort informatie over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, lichaamsmaten indien van toepassing, kleur, prijs, valuta, bestelnummer), informatie over het type transactie (aankoop, omruiling, retour enz.), informatie over de locatie (Online Store of land, stad en filiaal van winkels) evenals informatie over het tijdstip van de aankoop. Deelnemende winkels. - We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Gegevens die u per telefoon, chat of via het contactformulier aan onze klantenservice verstrekt (“gegevens via klantenservice”). Gegevens die u per telefoon, chat of via het contactformulier aan onze klantenservice verstrekt, bijv. het onderwerp en achtergrondinformatie van uw bericht. Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. Verstrekking van deze informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht of voor het afsluiten van een overeenkomst vereist. Er bestaat geen verplichting tot verstrekking van gegevens.
In geval u niet bereid bent deze gegevens te verstrekken, kunnen we de inhoud van advertenties, ondersteuning voor aankopen en online functies niet individualiseren op basis van deze gegevens.
We slaan deze gegevens op voor de periode die u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Gegevens over adviesgesprekken met onze verkoop- en ondersteuningsmedewerkers (“gegevens van aankoopadvies”). Gegevens over aanvragen bij de klantenservice per telefoon, chat of het online contactformulier evenals adviesgesprekken met medewerkers in winkels (met name datum en tijd en onderwerp van uw vraag); gegevens over de persoonlijke winkeladviseur en zijn persoonlijke productaanbevelingen voor u. Deelnemende winkels, automatisch weergegeven - We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Bovendien slaan we deze informatie op met het oog op het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering, evenals voor een overgangsperiode van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van juridische geschillen tot de beëindiging daarvan.
Loggegevens, bij de raadpleging van de Online Store (via de HUGO BOSS-website, de HUGO BOSS-applicatie voor mobiele apparaten of via de applicatie van de dienst “Order from Store” van winkels) via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) omwille van technische redenen (“HTTP-gegevens”). IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikte besturingssysteem, opgeroepen pagina, eerder bezochte pagina (verwijzende URL), datum en tijd van oproepen Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. Verstrekking van deze informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht of voor het afsluiten van een overeenkomst vereist. Er bestaat geen verplichting tot verstrekking van gegevens.
In geval u niet bereid bent deze gegevens te verstrekken, kunnen wij de verzochte inhoud van de website niet weergeven.
Gegevens in een formaat die de serverlogbestanden van de betrokkenen kunnen identificeren, worden maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij een beveiligingsgerelateerde gebeurtenis zich voordoet (bijv. een DDoS-aanval).
In het geval van een beveiligingsgerelateerde gebeurtenis worden serverlogbestanden opgeslagen totdat deze gebeurtenis is geëlimineerd en volledig opgelost.
Gegevens, bij de raadpleging van de Online Store (via de HUGO BOSS-website, de HUGO BOSS-applicatie voor mobiele apparaten of via de applicatie van de dienst “Order from Store” van winkels) van een abonnee van het loyaliteitsprogramma die in cookies* in de browser van de abonnee opgeslagen worden (“cookiegegevens”). Unieke ID voor het (steeds opnieuw) herkennen van de abonnee van het loyaliteitsprogramma en geaggregeerde segmentinformatie met als doel de campagne-inhoud te verbeteren. Abonnee van het loyaliteitsprogramma als betrokken persoon. Verstrekking van deze informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht of voor het afsluiten van een overeenkomst vereist. Er bestaat geen verplichting tot verstrekking van gegevens.
In geval dat u niet bereid bent deze gegevens te verstrekken, kunnen wij geen analyse van het gebruik van onze website doorvoeren.
We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Gegevens van gebruikersprofielen, die we door analyse van het gebruik van de Online Store, die via de HUGO BOSS-website, de HUGO BOSS-applicatie voor mobiele apparaten of via de applicatie van de dienst “Order from Store” van winkels beschikbaar is, door abonnees van het loyaliteitsprogramma verzamelen (“gegevens van online gebruikersprofielen”). Gegevens over het gebruik van de website, in het bijzonder paginaweergaven, weergavefrequentie, tijd besteed op de bekeken pagina’s, informatie over artikelen die u bekeken en/of aan uw winkelwagen toegevoegd heeft of aan uw verlanglijst heeft toegevoegd in uw My HUGO BOSS-klantenaccount. Automatisch gegenereerd. - We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Informatie over de aard en omvang van de diensten die u gebruikt in het kader van het loyaliteitsprogramma, evenals uw reactie op onze promoties in de deelnemende winkels (“gegevens uit reacties”). Gegevens over de aard en omvang van uw reactie op promoties en over de ingebruikname van diensten van het HUGO BOSS EXPERIENCE-programma. Automatisch gegenereerd - We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
Het toewijzen aan abonneesegmenten, die we verzamelen door analyse van stamgegevens van klanten, abonneegegevens, transactiegegevens, gegevens van klantenservice, gegevens van aankoopadvies, gegevens van online gebruikersprofielen evenals van gegevens uit reacties (“segmentgegevens”). Gegevens over de affiniteit met de HUGO BOSS-handelsmerken, producten of inhoud, bijv. de winkel die de abonnee het vaakst gebruikt voor zijn aankopen of die het dichtst bij zijn woonplaats is. Automatisch gegenereerd. - We slaan deze gegevens op voor de periode dat u bent aangemeld voor het loyaliteitsprogramma.
 

II. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

1. Verwerking van persoonsgegevens op basis van wettelijke rechtsgronden

 
Doel van de verwerking van persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Rechtsgronden en, indien van toepassing, gerechtvaardigde belangen Ontvangers
Bij de verstrekking van webapplicaties in de Online Store, via dewelke u ons uw registratiegegevens voor het loyaliteitsprogramma kunt bezorgen. HTTP gegevens, stamgegevens van klanten, loggegevens van aanmeldingen en abonneegegevens voor zover deze in het registratieformulier aangegeven werden. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is het aanbieden van de weergegeven inhoud van de website die de abonnee bezoekt. Hosting dienstverlener.
Bij de verstrekking van (digitale) registratieformulieren in de winkels, via dewelke u ons uw registratiegegevens voor het loyaliteitsprogramma kunt bezorgen. Stamgegevens van klanten, loggegevens van aanmeldingen en abonneegegevens voor zover deze in het registratieformulier aangegeven werden. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is het aanbieden van de registratieformulieren in de deelnemende winkels. Winkels, waarin u zich voor het loyaliteitsprogramma aanmeldt.
“Double-Opt-In”-procedure voor de bevestiging van de registratie in de Online Store.
Hiervoor versturen we een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging op het e-mailadres dat bij het aanmelden is opgegeven. Een abonnement wordt alleen van kracht als de abonnee het e-mailadres bevestigt door de bevestigingslink in de e-mail te openen.
Stamgegevens van klanten, loggegevens van aanmeldingen. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is de wettelijk conforme documentatie van uw toestemming om advertenties per e-mail te ontvangen. E-mail provider, dienstverlener campagne
Bijhouden van een gegevensbestand over klanten, waarin we de stamgegevens van klanten en abonneegegevens beheren en actueel houden. Stamgegevens van klanten, abonneegegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is de werking van een geordend gegevensbestand van klanten als basis voor optimaal onderhoud van klantgegevens. Hosting-aanbieder
Archief van registratieformulieren in papiervorm evenals van digitale handtekeninggegevens voor bewijsdoeleinden en voor het instellen, het verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering. Stamgegevens van klanten, handtekeninggegevens, abonneegegevens, Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is het instellen van, verdedigen of onderbouwen van een rechtsvordering. Dienstverlener voor archivering.
Digitalisering van registratieformulieren in papiervorm. Stamgegevens van klanten en abonneegegevens die wij via registratieformulieren in papiervorm ontvangen, dragen wij over naar ons gegevensbestand van klanten. Stamgegevens van klanten, abonneegegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is de werking van een uniform en geordend gegevensbestand van klanten als basis voor optimaal onderhoud van klantgegevens. Dienstverlener voor archivering.
Actualisering van post- en e-mailadressen. Om de juistheid van de adresgegevens te waarborgen, valideren we de post- en e-mailadresgegevens. Alle ondubbelzinnige fouten in opgegeven postadressen, bijv. een foutief nummer in de postcode, corrigeren we automatisch. Indien onduidelijkheid ontstaat, nemen wij contact met u op. Abonneegegevens. Vereist om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 5 lid 1 punt d (“juistheid”) (artikel 6 lid 1 punt c van de Algemene verordening gegevensbescherming).
Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is het garanderen van de juistheid van gegevens.
IT-dienstverlener
De verstrekking van functies van het My HUGO BOSS klantenaccount en van een gemakkelijker bestelproces in de Online Store:
In uw My HUGO BOSS-klantenaccount kunt u de door u opgegeven stamgegevens, abonneegegevens, uw voorkeuren en verlanglijstjes eenvoudig beheren. Uw informatie over uw voorkeuren, transactiegegevens en gegevens uit reacties gebruiken wij voor een gepersonaliseerde vormgeving van uw My HUGO BOSS-klantenaccount.
Als u zich bij het gebruik van de online store hebt aangemeld bij uw My HUGO BOSS-klantenaccount, worden tijdens aankopen in de online store bovendien automatisch de in uw klantenaccount opgeslagen maten geselecteerd. Op deze manier wordt het bestelproces in de online store zo comfortabel mogelijk voor u gemaakt. Op basis van de door u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount opgegeven maten en favoriete winkels informeren wij u in de online store erover of een geselecteerd product in uw favoriete winkel in uw maat verkrijgbaar is. De tijdens het bestelproces gevraagde informatie (bijv. factuuradres) wordt automatisch met de in de klantendatabase opgeslagen gegevens vooraf ingevuld. Op deze manier wordt het bestelproces voor u nog eenvoudiger gemaakt.
Op basis van uw transactiegegevens geven wij u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount een overzicht van uw gedane aankopen en tonen wij u voor in de Online Store gemaakte bestellingen de verwerkings- en leverstatus.
Voor artikelen die u op uw verlanglijstje in uw My HUGO BOSS-klantenaccount hebt geplaatst, tonen wij u welke van deze artikelen in uw favoriete winkels en in de online store verkrijgbaar zijn.
Stamgegevens van klanten, abonneegegevens, transactiegegevens, HTTP-gegevens, cookiegegevens, gegevens van online gebruikersprofielen, gegevens uit reacties, segmentgegevens. Het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 punt b van de Algemene verordening gegevensbescherming) Hosting-aanbieder
Anonimisering van gegevens voor een geanonimiseerde analyse van opgeslagen informatie om de inhoud en functies van het loyaliteitsprogramma verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren Gezamenlijk onder punt C genoemde persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Ons gerechtvaardigd belang is het verder ontwikkelen en verbeteren van het loyaliteitsprogramma. Dienstverlener campagne.
 
 

2. Verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming

 
Doel van de verwerking van persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Rechtsgronden en, indien van toepassing, gerechtvaardigde belangen Ontvangers
Het verstrekken van een gepersonaliseerd aankoopadvies in winkels en via de telefonische klantenservice op basis van de in onze klantendatabase opgeslagen informatie. Stamgegevens van klanten, loggegevens van aanmeldingen, abonneegegevens, transactiegegevens, gegevens van klantenservice, gegevens van aankoopadvies, gegevens uit reacties, segmentgegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Winkels, dienstverlener voor klantenservice.
Het verzenden van informatiemateriaal over de componenten van het loyaliteitsprogramma evenals van relevante, gepersonaliseerde advertenties voor eigen aanbiedingen (bijv. informatie over HUGO BOSS, productinformatie, nieuwsbrieven, klantenenquêtes en exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor wedstrijden, evenementen en promoties van HUGO BOSS of van de deelnemende winkels) via de door de abonnee geselecteerde communicatiekanalen (e-mail, post, telefoon en/of SMS/MMS en pushmeldingen in de HUGO BOSS-applicatie voor mobiele apparaten, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven om pushmeldingen te ontvangen in de HUGO BOSS-applicatie). Hiervoor gebruiken we de meest actuele gegevens die we hebben opgeslagen in onze klantendatabase.
Deze communicatiekanalen kunt u te allen tijde in uw My HUGO BOSS-klantenaccount selecteren of wijzigen. Het ontvangen van pushmeldingen kunt u beheren in de instellingen van de HUGO BOSS-applicatie voor mobiele apparaten.
De bij aanmelding opgegeven Begroeting en uw naam worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken en om geslachtsspecifieke inhoud in ons promotiemateriaal te kunnen beheren.
Het bij aanmelding opgegeven land gebruiken wij voor het bepalen van de taal en voor landspecifieke inhoud in ons promotiemateriaal.
Uw vrijwillig opgegeven geboortedatum gebruiken wij om u persoonlijke verjaardagswensen te sturen en om u op leeftijd afgestemde informatie te kunnen bieden.
De winkel waarin u zich aangemeld heeft, winkels die zich in de buurt van een opgegeven adres bevinden of de winkel waar u de meeste aankopen doet, gebruiken wij om u uitnodigingen te sturen over evenementen en acties van de relevante winkel.
Uw vrijwillige opgave van uw individuele voorkeuren, uw transactiegegevens en uw segmentgegevens evenals uw verlanglijstjes in uw My HUGO BOSS-klantenaccount gebruiken wij voor onze aankoopadvies en om u te kunnen voorzien van op uw persoonlijke voorkeuren afgestemde inhoud.
Bovendien sturen wij u herinnerings-e-mails indien u bestellingen in de Online Store nog niet heeft afgerond of nog geen artikelen aan uw verlanglijstje in uw My HUGO BOSS-klantenaccount heeft toegevoegd.
Stamgegevens van klanten, abonneegegevens, cookiegegevens, gegevens van online gebruikersprofielen, transactiegegevens, gegevens uit reacties, segmentgegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). E-mailproviders, SMS-providers, dienstverleners voor postbezorging, enquêtebureaus, dienstverleners campagne.
Wanneer u zich in een deelnemende winkel registreert en uw woonplaats zich bevindt in het land waar u zich registreert, delen wij uw stamgegevens, abonneegegevens, transactiegegevens, segmentgegevens en uw favoriete communicatiekanalen met de deelnemende winkel waarin u zich voor het loyaliteitsprogramma heeft aangemeld, zodat deze winkel u advertenties kan sturen. De advertenties hebben vooral betrekking op informatie in over lokale promoties die plaatsvinden in de betreffende deelnemende winkel. Stamgegevens van klanten, abonneegegevens, transactiegegevens, segmentgegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Winkels.
Gepersonaliseerde analyse van de affiniteit van abonnees van het loyaliteitsprogramma met HUGO BOSS-producten met als doeleinde de personalisering en op behoeften gebaseerd ontwerp van advertentie-inhoud. Hiervoor gebruiken wij verschillende analysemethoden die ons in staat stellen om de advertentie-inhoud zo goed mogelijk te individualiseren en aan uw persoonlijke interesses aan te passen, die we ontlenen aan alle informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase. Op deze manier kunnen wij voor elke abonnee een klantspecifieke marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen. Met deze individualisering van advertentie-inhoud beogen wij dat u dergelijke informatie, die wij voor u als interessant beschouwen, met voorrang ontvangt. Stamgegevens van klanten, abonneegegevens, transactiegegevens, gegevens van aankoopondersteuning, HTTP-gegevens, cookiegegevens, gegevens van online gebruikersprofielen, gegevens uit reacties en daarop gebaseerde segmentgegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Dienstverleners voor nieuwsbrieven, dienstverleners campagne, e-mailproviders, SMS-providers
Weergave van gepersonaliseerde advertenties in bannervorm op websites van derden gebaseerd op uw gegevens van online gebruikersprofielen en segmentgegevens.
Gerichte advertenties voor abonnees van het loyaliteitsprogramma ((re-)targeting) registreren en analyseren het gedrag van gebruikers op onze website. Gebruikers van onze website worden met pseudoniemen aangeduid, om deze op onze of andere websites te kunnen herkennen. Het doel van deze procedure is om de aandacht van de gebruiker die reeds interesse in een website of product heeft getoond opnieuw te vestigen op deze website of product om de advertentierelevantie en daarmee de klik- en conversieratio (bijvoorbeeld het bestelquotum) te vergroten.
Voor dit doel worden op onze website cookies ingesteld, voor zover abonnees hiervoor hun toestemming hebben verleend. Meer informatie hierover ontvangt u bij een bezoek aan de website. Daar zult u de mogelijkheid hebben om uw toestemming te geven voor het instellen van cookies voor dit doel.
Gegevens van online gebruikersprofielen en daarop gebaseerde segmentgegevens, cookiegegevens. Afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming). Dienstverlener campagne
 

III. Details over de ontvangers van persoonsgegevens en overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale bedrijven

 
Ontvangers Rol van de ontvangers Locatie van de ontvangers Passende richtlijn of geschikte of afgestelde garanties voor overdrachten aan derde landen en/of internationale organisaties
Hosting-aanbieder Verwerker EU  
Winkels binnen de EU met betrekking tot de gegevens van abonnees die aan hen zijn verstrekt die zich hebben geregistreerd in hun winkel voor het loyaliteitsprogramma met als doel hun eigen advertenties te verzenden. Een overzicht van de actueel deelnemende winkels is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de website. Verantwoordelijke EU  
Winkels in Zwitserland met betrekking tot de gegevens van abonnees die aan hen werden verstrekt die zich in hun winkel hebben aangemeld voor het loyaliteitsprogramma en hun woonplaats in Zwitserland hebben met als doel hun eigen advertenties te verzenden. Een overzicht van de actueel deelnemende winkels in Zwitserland is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de website. Verantwoordelijke Zwitserland Richtlijn van de Europese Commissie betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in Zwitserland: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=NL
Winkels in Noorwegen met betrekking tot de gegevens van abonnees die aan hen zijn verstrekt die zich in hun winkel hebben aangemeld voor het loyaliteitsprogramma en hun woonplaats in Noorwegen hebben met als doel hun eigen advertenties te verzenden. Een overzicht van de actueel deelnemende winkels in Noorwegen is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de website. Verantwoordelijke Noorwegen  
Winkels binnen de EU met betrekking tot de registratieformulieren die zij namens ons in hun winkels leveren en ontvangen. Verwerker EU  
Winkels in Zwitserland met betrekking tot de registratieformulieren die zij namens ons in hun winkels leveren en ontvangen. Verwerker Zwitserland Richtlijn van de Europese Commissie betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in Zwitserland: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=NL
Winkels in Noorwegen met betrekking tot de registratieformulieren die zij namens ons in hun winkels leveren en ontvangen. Verwerker Noorwegen  
E-mailprovider Verwerker EU  
IT-dienstverlener Verwerker EU  
IT-dienstverlener (binnen de groep) Verwerker EU  
IT-dienstverlener (binnen de groep) Verwerker VS Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming
IT-dienstverlener (binnen de groep) Verwerker Hongkong Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming
SMS-provider Verwerker EU  
SMS-provider Verwerker Zwitserland Richtlijn van de Europese Commissie betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in Zwitserland: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=NL
SMS-provider Verwerker Noorwegen  
Enquêtebureaus Verwerker EU  
Dienstverlener voor archivering Verwerker EU  
Dienstverlener voor campagnebeheer Verwerker EU  
Dienstverlener voor postbezorging Verantwoordelijke EU  
Dienstverlener voor klanten Verwerker EU  
Dienstverleners voor nieuwsbrieven Verwerker EU  
Dienstverlener voor de digitale lidmaatschapskaart Verwerker EU  
Dienstverlener voor registratie Verwerker EU  
Dienstverlener voor betalingen Verwerkingsverantwoordelijke EU  
 

D. Versie en wijziging van dit privacybeleid

De versie van dit privacybeleid dateert van 1 augustus 2019.

Op grond van verdere technische ontwikkelingen en/of op grond van gewijzigde wettelijke of regelgevende vereisten kan het noodzakelijk zijn om dit privacybeleid te moeten aanpassen.

De actuele versie van het privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op www.hugoboss.com.