Download print versie in pdf format

Website HUGO BOSS

Gebruiksvoorwaarden

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door HUGO BOSS AG en/of haar dochtervennootschappen aangeboden websites en de daartoe behorende dienstverleningen (samen de ‘websites van HUGO BOSS’). Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen (bijv. de aankoop van goederen) aangevuld, aangepast of vervangen worden. Met het inloggen, of – indien inloggen niet van toepassing is – met het begin van het gebruik, wordt u verondersteld de geldigheid van elke versie van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaard te hebben.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

© 1999-2017 Copyright HUGO BOSS AG. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de websites van HUGO BOSS, waaronder webpagina’s, programma’s, grafieken, afbeeldingen, geluidsopnames, beeldopnames, scripts en teksten, alsook hun rangschikking op de websites, wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de websites van HUGO BOSS mag niet gebruikt worden voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden, en mag in het bijzonder niet gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Alle kopieën dienen een verwijzing naar het auteursrecht van HUGO BOSS te bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet verwijderd worden.

Op de websites van HUGO BOSS kan de gebruiker onder ‘HUGO Tracks’ bepaalde muziekfragmenten in mp3-formaat downloaden, zolang die als HUGO Tracks aangeduid zijn (hierna ‘HUGO Tracks’). De HUGO Tracks worden door bij MyAccount geregistreerde gebruikers online geselecteerd en eenmalig in digitale vorm aan de gebruiker ter beschikking gesteld, waarna zij het per gebruiker vastgestelde aantal keren gedownload kunnen worden.

HUGO BOSS kent de gebruiker in de hierna vermelde omvang niet-exclusieve, niet van een nieuwe licentie te voorziene, wereldwijde en onbeperkte gebruiksrechten toe op de HUGO Tracks. De gebruiker mag de HUGO Tracks voor het opslaan en vermenigvuldigen voor private doeleinden op zijn harde schijf downloaden, onbeperkt beluisteren en op draagbare afspeeltoestellen (mobile players) kopiëren. De gebruiker mag gebrande audio-cd’s in beperkte persoonlijke vrienden- of familiekring zonder vergoeding en voor privaat gebruik in de hiervoor vermelde omvang doorgeven.

Elk gebruik dat de hiervoor beschreven omvang overstijgt, is niet toegestaan; met name commercieel gebruik van de muziekfragmenten is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de verdeling tegen betaling of de verhandeling of verkoop op enige andere manier van gebrande audio-cd’s, kopieën of opnames.
Niet toegestaan is de uitvoering van zogenaamde ‘reverse engineering’-processen, zoals het modificeren of editen van het audiomateriaal, bijv. door het afspelen van mp3’s en de daarop volgende redigitalisering.
Niet toegestaan is de publicatie van het audiomateriaal op het internet, op ruilbeurzen (peer-2-peer-verbindingen) en elke andere methode voor het uitwisselen van gegevens via het internet.

Merken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website merkenrechtelijk beschermd ten gunste van HUGO BOSS of een van haar licentiegevers. Dit geldt in het bijzonder voor merken, collectieaanduidingen, logo’s en emblemen.

Geen licentie

Zonder schriftelijke goedkeuring van HUGO BOSS of de desbetreffende licentiegever wordt noch uitdrukkelijk noch impliciet noch op enige andere wijze een licentie of een ander recht voor het gebruik van de op de websites van HUGO BOSS vermelde inhoud verleend. Elk oneigenlijk gebruik van de inhoud is ten strengste verboden en zal door HUGO BOSS zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

Correspondentie

Alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of andere verklaringen die u HUGO BOSS toestuurt of op een andere manier toegankelijk maakt (correspondentie) zullen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk. HUGO BOSS is niet verplicht om deze correspondentie als vertrouwelijk te behandelen. HUGO BOSS heeft het recht om de correspondentie naar eigen goeddunken zonder betaling te gebruiken en tot nut te maken.

Aansprakelijkheid van de correspondentie

U bent er zelf aansprakelijk voor dat uw correspondentie geen rechten van derden schendt, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, beroepsgeheimen, de privésfeer of andere persoonlijke rechten of intellectuele eigendomsrechten, en ontheft HUGO BOSS wat dat betreft van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de desbetreffende kosten van de rechtsverdediging.

Gebruiksetiquette

Als gebruiker van de websites van HUGO BOSS is het u verboden om bij het gebruik van de websites van HUGO BOSS (a) personen, in het bijzonder minderjarigen, schade te berokkenen of hun persoonlijke rechten te schenden, (b) door uw gebruikersgedrag de goede zeden te verstoren, (c) leugenachtige, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweldverheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te verzenden of op een andere manier toegankelijk te maken, en (d) professionele beschermende en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of dienstverleningen aan te prijzen of geldelijke middelen proberen te verkrijgen.

Gebruiksactiviteiten die tot doel hebben de websites van HUGO BOSS gebruiksongeschikt te maken of op zijn minst het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

De gebruikers mogen de websites van HUGO BOSS evenmin gebruiken voor illegale doeleinden. In het bijzonder is het verboden om derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming voor een nieuwsbrief of dergelijke (zoals My Account) aan te melden of derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming op de websites van HUGO BOSS aan te melden.

HUGO BOSS heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de websites van HUGO BOSS te blokkeren, in het bijzonder als de gebruiker zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt.

Registratie, wachtwoord

Bepaalde pagina’s van de websites van HUGO BOSS kunnen door een wachtwoord beveiligd zijn; tot nog toe zonder meer toegankelijke websites kunnen registratieplichtig worden. Op een registratie door HUGO BOSS hebt u geen recht. HUGO BOSS heeft te allen tijde en zonder vermelding van redenen het recht om het toegangsrecht te herroepen en de toegangsgegevens te blokkeren, in het bijzonder als (a) de gebruiker bij de registratie valse gegevens heeft opgegeven, (b) het toe te passen recht bij het gebruik van de websites van HUGO BOSS overtreden werd of (c) de gebruiker de websites van HUGO BOSS gedurende een langere periode gewoon niet gebruikt heeft.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en HUGO BOSS mogelijke latere wijzigingen mee te delen.

Onmiddellijk na de registratie krijgt de gebruiker automatisch een e-mailbericht, waarin de oprichting van zijn account bevestigd wordt. Het e-mailadres van de gebruiker dient meteen ook als gebruikersnaam voor de account. Tijdens het registratieproces wordt de gebruiker gevraagd om een vrij te kiezen wachtwoord in te geven. De gebruiker kan dat wachtwoord na het inloggen op zijn account wijzigen. De gebruiker dient de toegangscode en het wachtwoord te allen tijde geheim te houden, mag dit niet aan derden meedelen en is verplicht om zijn toegangscode en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik door derden te beveiligen. Voor elk misbruik van de toegangscode en het wachtwoord is de klant zelf verantwoordelijk.

Deelnamevoorwaarden voor wedstrijden

De websites van HUGO BOSS kunnen de uitnodiging om deel te nemen aan wedstrijden bevatten. Voor alle wedstrijden gelden de volgende voorwaarden: (a) medewerkers van HUGO BOSS AG en de met haar verbonden ondernemingen, alsook dier werknemers, zijn uitgesloten van de deelname aan de wedstrijden, (b) een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk, en (c) elke weg van rechte is uitgesloten. Deze voorwaarden kunnen in bepaalde gevallen door verdere voorwaarden gemodificeerd of vervangen worden.

Aansprakelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al zijn activiteiten op en in verband met de websites van HUGO BOSS.

HUGO BOSS doet haar uiterste best om haar websites zorgvuldig te ontwerpen en te onderhouden. Desondanks kan geen garantie verleend worden voor de correctheid en precisie van de op de websites vermelde informatie en voor de continue beschikbaarheid van de websites van HUGO BOSS, of voor verloren, beschadigde of gewiste downloads.

Elke aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het gebruik van de websites van HUGO BOSS en het downloaden van de HUGO Tracks ontstaat, is uitgesloten, tenzij er sprake is van een dwingende aansprakelijkheid wegens opzet, ernstige nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, of arglistig verzwijgen van een gebrek of schending van essentiële contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Een wettelijk voorgeschreven schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van HUGO BOSS – in het bijzonder een wettelijke garantieaansprakelijkheid – blijft ondanks de voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen onverminderd van kracht.

Links en inhoud van derde sites

Indien de websites van HUGO BOSS verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden uitgebaat worden, is HUGO BOSS niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites en onderschrijft HUGO BOSS die internetsites en hun inhoud niet. HUGO BOSS is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de aldaar geplaatste inhoud. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Het is niet toegestaan om inhoud op de websites van HUGO BOSS te plaatsen, tenzij HUGO BOSS daar uitdrukkelijk om vraagt of de daartoe benodigde toepassingen uitdrukkelijk ter beschikking stelt. De door gebruikers van de websites van HUGO BOSS of derden geplaatste inhoud wordt principieel niet onderworpen aan een controle door HUGO BOSS, en wordt evenmin beïnvloed door HUGO BOSS. De verantwoordelijkheid voor die inhoud ligt dan ook niet bij HUGO BOSS, maar bij de gebruikers of derden.

Wijzigingen / verbeteringen

HUGO BOSS behoudt zicht te allen tijde het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud en structuur van de websites van HUGO BOSS te wijzigen. Daartoe behoort ook het betaalbaar maken van bepaalde aanbiedingen en diensten of het geheel afschaffen ervan.

Varia

De bevoegde rechtbanken zijn die van Stuttgart, als de gebruiker een koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch).

De afzonderlijke pagina’s van de websites van HUGO BOSS worden overeenkomstig de vermeldingen in het impressum uitgebaat door en vallen onder de verantwoordelijkheid van HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, D – 72555 Metzingen, Duitsland, en/of dier dochtermaatschappijen. De websites houden rekening met de wetten van het desbetreffende land waarin de verantwoordelijke vennootschap haar zetel heeft. HUGO BOSS is er niet verantwoordelijk voor dat informatie en/of ter beschikking gestelde inhoud op de websites van HUGO BOSS ook op plaatsen buiten het desbetreffende land opgeroepen kan worden. Indien gebruikers van plaatsen buiten het desbetreffende land de websites van HUGO BOSS bezoeken, zijn zij uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van de desbetreffende wetten van dat land.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van kracht. De toepassing van het VN-kooprecht wordt uitgesloten.

15 december 2016