Pobierz wersję PDF

Informacje o ochrony danych
dotyczących uczestnictwa w HUGO BOSS EXPERIENCE
PL, 25.05.2018

 

Firma HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Niemcy (nazywana dalej „HUGO BOSS“ lub „my”) prowadzi program lojalnościowy HUGO BOSS EXPERIENCE (nazywany dalej także „Program lojalnościowy“).
 

Poniżej zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) znajdują się informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego ds. ochrony danych osobowych (rozdział A), a także na temat Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (rozdział B). Poza tym poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych (rozdział C) w związku z programem lojalnościowym.

W programie lojalnościowym biorą udział należące do HUGO BOSS lub powiązane z firmą HUGO BOSS sklepy stacjonarne w UE, Szwajcarii i Norwegii (nazywane dalej „Sklepy stacjonarne“). Aktualnie dostępne sklepy stacjonarne znaleźć można w lokalizatorze sklepów HUGO BOSS na stronie internetowej marki HUGO BOSS (www.hugoboss.com). Ponadto w programie lojalnościowym bierze udział prowadzony przez markę HUGO BOSS sklep internetowy, dostępny na stronie internetowej HUGO BOSS, poprzez aplikację HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych oraz aplikację obsługującą usługę „Odbiór w sklepie“ w naszych sklepach stacjonarnych („Sklep internetowy“). Sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy w dalszej części określane będą jako „Sklepy biorące udział w programie“.
 

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej znajdują się w Przepisach o ochronie danych osobowych na stronie internetowej HUGO BOSS.
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach newslettera HUGO BOSS znajdują się w Informacjach na temat ochrony danych osobowych w ramach newslettera HUGO BOSS.


A. Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego

I. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny za program lojalnościowy to:

HUGO BOSS AG
Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Niemcy
Telefon: +49 7123 94-0
Faks: +49 7123 94-80259
E-mail: info@hugoboss.com

II. Dane kontaktowe pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych podmiotu odpowiedzialnego

Naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod następującym adresem:

HUGO BOSS AG
Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych
Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Niemcy
Telefon: +49 7123 94 – 80999
Faks: +49 7123 94 880999
E-mail: privacy@hugoboss.com


B. Informacje na temat praw zainteresowanych osób

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu, jako osobie, której dotyczą dane, następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji (artykuł 15 RODO)
 • Prawo do korekty (artykuł 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym“) (artykuł 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO)
 • Prawo do możliwości przenoszenia danych (artykuł 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (artykuł 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgód (artykuł 7 ustęp 3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (artykuł 57 ustęp 1 litera f RODO)

W kwestii korzystania z Państwa praw mogą Państwo zwrócić się do naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych (rozdział A.II.).

Poniżej znajdują się informacje na temat Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

I. Prawo do uzyskania informacji

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 15 RODO prawo do uzyskania informacji.

Przede wszystkim oznacza to, że mają Państwo prawo zażądania od nas informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli dane są przetwarzane, mają też Państwo prawo do informacji na temat tych danych osobowych oraz informacji wymienionych w artykule 15 ustępie 1 RODO. Należą do nich przykładowo informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, które są przetwarzane, jak i na temat odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą udostępnione (artykuł 15 ustęp 1 litery a, b oraz c RODO.).

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do zyskania informacji zawiera artykuł 15 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Prawo do korekty

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 16 RODO prawo korekty.

Przede wszystkim oznacza to, że mają Państwo prawo zażądania od nas wykonania niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych osobowych, jak i uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do korekty zawiera artykuł 16 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym“)

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 17 RODO prawo usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym“).

Oznacza to, że zasadniczo maja Państwo prawo zażądania od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a my mamy obowiązek natychmiastowego ich usunięcia, w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w artykule 17 ustępie 1 RODO okoliczności. Przykładowo może być to w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (artykuł 17 ustęp 1 litera a RODO).

Ponadto jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe, a zostaliśmy zobligowani do ich usunięcia, to uwzględniając dostępną technologię i koszt realizacji, mamy obowiązek podjęcia odpowiednich środków, w tym środków technicznych, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje (artykuł 17 ustęp 2 RODO).

Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym“) wyjątkowo nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne na mocy artykułu 17 ustępu 3 RODO. Przykładowo może być to w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa lub dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych (artykuł 17 ustęp 3 litery a oraz e RODO).

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do korekty zawiera artykuł 17 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania.

Oznacza to, że mają Państwo prawo wymagania od nas ograniczenia przetwarzania danych w przypadku spełnienia jednego z warunków wymienionych w artykule 18 ustęp 1 RODO. Przykładowo może być to w przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania obowiązuje w tym przypadku na okres, w którym będziemy mogli sprawdzić prawidłowość danych osobowych (artykuł 18 ustęp 1 litera a RODO).

Ograniczenie oznacza oznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich późniejszego przetwarzania (artykuł 4 numer 3 RODO).

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do ograniczenia zawiera artykuł 18 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Prawo do możliwości przenoszenia danych

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 20 RODO prawo do możliwości przenoszenia danych.

Oznacza to, że zasadniczo mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które Państwo nam przekazali, w ustrukturyzowanym, popularnym i odczytywalnym komputerowo formacie, a także mają Państwo prawo przekazania tych danych bez przeszkód z naszej strony innej osobie odpowiedzialnej, o ile przetwarzanie odbędzie się za zgodą zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera lub artykułem 9 ustęp 2 litera RODO lub na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO oraz przetwarzanie odbywa się automatycznie (artykuł 20 ustęp 1 RODO).

Informacje na temat tego, czy przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodne z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykuł 9 ustęp 2 litera a RODO lub na umowie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO, znajdują się w informacjach na temat podstaw prawnych przetwarzania w rozdziale C niniejszych Informacji na temat ochrony danych osobowych.

Poza tym w przypadku korzystania z prawa do możliwości przenoszenia danych mają Państwo zasadniczo prawo do żądania przekazania danych osobowych bezpośrednio przez nas innej osobie odpowiedzialnej, o ile da się to technicznie zrealizować (artykuł 20 ustęp 2 RODO).

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do ograniczenia zawiera artykuł 20 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Prawo do sprzeciwu

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 21 RODO prawo do sprzeciwu.

O Państwa prawie do sprzeciwu poinformujemy Państwa wyraźnie jako osobę, której dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszej komunikacji z Państwem.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat:

1. Prawo do sprzeciwu z powodów, które wynikają ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, z powodów, które wynikają ze szczególnej sytuacji, mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Prawo to wynika z artykułu 6 ustęp 1 litery e lub f RODO; dotyczy to także profilowania bazującego na tych postanowieniach.

Informacje na temat tego, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litery e lub f RODO, znajdują się w informacjach na temat podstaw prawnych przetwarzania w rozdziale C niniejszych Informacji na temat ochrony danych osobowych.

W przypadku sprzeciwu z powodów, które wynikają ze szczególnej sytuacji, w której się Państwo znajdują, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie koniecznych powodów podlegających ochronie, które mają większą wagę niż Państwa interesy, prawa i wolność, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, korzystaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu zawiera artykuł 21 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej, to w dowolnym momencie mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią.

Informacje na temat tego, czy i w jakim zakresie przetwarzane są dane osobowe na potrzeby reklamy bezpośredniej, znajdują się w informacjach na temat celów przetwarzania w rozdziale C niniejszych Informacji na temat ochrony danych osobowych.

W razie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych w tych celach.

Pełen zakres przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu zawiera artykuł 21 RODO, które znajdą Państwo klikając poniższy link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Prawo do wycofania zgód

Jeśli przetwarzanie odbywa się za zgodą według artykułu 6 ustęp 1 litera lub artykuł 9 ustęp 2 litera a RODO, jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Poinformujemy o tym Państwa przed złożeniem zgody.

Informacje na temat tego, czy przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodne z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykuł 9 ustęp 2 litera a RODO, znajdują się w informacjach na temat podstaw prawnych przetwarzania w rozdziale C niniejszych Informacji na temat ochrony danych osobowych.

VIII. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługuje Państwu na mocy artykułu 57 ustęp 1 litera f RODO prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorującym.


C. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z programem lojalnościowym przetwarzane są różne dane w różnych celach. Przykładowo przetwarzamy Państwa dane klienta, które Państwo podali nam podczas rejestracji w programie lojalnościowym.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat celów oraz środków przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza na temat

 • danych osobowych lub kategorii danych osobowych, które są przetwarzane,
 • celów przetwarzania danych osobowych,
 • podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i gdy przetwarzanie opiera się na artykule 6 ustęp 1 litera f RODO, uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie,
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli to nie jest możliwe, kryteriów określania tego okresu

Jeśli pozyskujemy dane osobowe od Państwa jako osoby, której dotyczą dane, poniżej otrzymają Państwo także informacje na temat tego, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane prawnie, czy umową, czy jest to niezbędne do zawarcia umowy, czy są Państwo zobowiązani do udostępnienia danych osobowych oraz jakie możliwe skutki miałoby nieudostępnienie.

Jeśli pozyskujemy dane osobowe nie od Państwa jako osoby, której dotyczą dane, poniżej otrzymają Państwo także informacje na temat tego, z jakiego źródła pochodzą dane osobowe i ewentualnie, czy pochodzą one z powszechnie dostępnych źródeł.

Nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji w rozumieniu artykułu 22 RODO.

I. Szczegóły na temat danych osobowych, które przetwarzamy

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane Dane osobowe, które są zawarte w kategoriach Źródła danych Zobowiązanie do udostępnienia danych Okres przechowywania
Dane klienta, które gromadzimy podczas rejestracji w programie lojalnościowym („Dane klienta“). Pan/Pani, nazwisko, imię, adres e-mail, kraj zamieszkania, w przypadku rejestracji online - hasło.
Ponadto rejestrujemy sklep biorący udział w programie, w którym rejestrują się Państwo w programie lojalnościowym.
Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnienie danych klienta jest niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym. Niepodanie tych obowiązkowych informacji skutkuje tym, że nie mogą Państwo wziąć udziału w programie lojalnościowym. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Podpisy zbierane przez nas podczas rejestracji cyfrowej w programie lojalnościowym w naszych sklepach stacjonarnych w postaci cyfrowego obrazu („Dane dotyczące podpisów“). Państwa podpis na cyfrowym formularzu rejestracji jako cyfrowy obraz. Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnienie podpisu jest niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym. Nieudostępnienie skutkuje tym, że nie mogą Państwo wziąć udziału w programie lojalnościowym. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Dane protokołu, które podczas potwierdzenia rejestracji w programie lojalnościowym pojawiają się w procedurze Double Opt ze względów technicznych („Dane protokołu rejestracji“) Data i godzina potwierdzenia rejestracji w procesie Double Opt In oraz adres IP urządzenia używanego podczas rejestracji. Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnienie danych w protokole rejestracji jest niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym. Niepodanie tych danych w protokole rejestracji skutkuje tym, że nie mogą Państwo wziąć udziału w programie lojalnościowym. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Dodatkowe informacje, podawane przez klienta podczas rejestracji w programie lojalnościowym na koncie klienta My HUGO BOSS lub podczas składania zamówień w naszym sklepie internetowym („Dane uczestnika“) Tytuł, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, data urodzenia i/lub kod pocztowy, wpisany jako w adresie na rachunku, informacje na temat preferowanych kanałów komunikacji, jak i na temat indywidualnych preferencji (np. preferowanych marek HUGO BOSS, zainteresowań, stylu itd.), rozmiary, wymiary, Państwa lista życzeń dotycząca produktów HUGO BOSS, które wybrali Państwo na koncie klienta My HUGO BOSS, adresy dostaw wprowadzone na koncie klienta My HUGO BOSS lub podczas składania zamówień w sklepie internetowym. Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane.
Gromadzimy dane uczestników podawane w ramach Państwa rejestracji w programie lojalnościowym, na koncie klienta My HUGO BOSS lub podczas zamówień w naszym sklepie internetowym, jeśli są Państwo zalogowani na kocie klienta My HUGO BOSS. Aby dane klientów cały czas były aktualne, zapisujemy zawsze tylko jeden podany przez Państwa adres do faktury i wykorzystujemy do tego, o ile dostępny, adres podany podczas ostatniego zamówienia jako „Adres do faktury“ lub też ostatnio wprowadzony na koncie klienta My HUGO BOSS, w zależności od tego, które dane są bardziej aktualne.
Udostępnianie nie jest wymagane prawnie, ani umownie, ani też niezbędne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania danych.
W przypadku braku podania preferowanych kanałów komunikacji nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem za pomocą tych kanałów. W przypadku braku podania przez uczestnika dodatkowych danych, nie będziemy mogli zindywidualizować treści reklamowych, porad zakupowych oraz funkcji dostępnych online na podstawie tychże danych.
Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Informacje na temat Państwa zakupów („Dane transakcyjne“), jeśli podczas zakupów w sklepie stacjonarnym zadeklarują Państwo uczestnictwo w programie HUGO BOSS EXPERIENCE lub poddadzą się Państwo identyfikacji w sklepie internetowym poprzez podanie danych dostępu jako uczestnika. Dane dotyczące zakupionych towarów (opis artykułu, numer artykułu, liczba, rozmiar, ew. wymiary, kolor, cena, waluta, numer zlecenia), dotyczące rodzaju transakcji (kupno, wymiana, zwrot itd.), dotyczące miejsca (sklep internetowy czy kraj i filia w przypadku sklepów stacjonarnych), a także dotyczące czasu danego zakupu. Sklepy biorące udział. - Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Informacje, które przekazują Państwo w swoich zapytaniach do naszego działu obsługi klienta przez telefon, chat lub w formularzu kontaktowym online („Dane z zapytań do działu obsługi klienta“). Informacje, które przekazują Państwo w swoich zapytaniach do naszego działu obsługi klienta przez telefon, chat lub w formularzu kontaktowym online, np. temat i powody Państwa zgłoszenia. Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnianie nie jest wymagane prawnie, ani umownie, ani też niezbędne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania danych.
W przypadku braku podania przez uczestnika danych, nie będziemy mogli zindywidualizować naszych treści reklamowych, porad zakupowych ani funkcji dostępnych online na podstawie tychże danych.
Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Informacje na temat rozmów doradczych z naszymi pracownikami sprzedaży i doradcami („Dane związane z poradami dotyczącymi sprzedaży“). Informacje na temat zapytań do naszego działu obsługi klienta przez telefon, chat lub w formularzu kontaktowym online, a także rozmowy doradcze z pracownikami sklepów stacjonarnych (zwłaszcza data i godzina oraz temat Państwa zapytania); podanie osobistego doradcy ds. sprzedaży oraz jego osobistych rekomendacji produktowych dla Państwa. Sklepy biorące udział, samodzielnie wygenerowane - Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przechowujemy te dane do celów dowodowych w przypadku ewentualnego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w czasie okresu przejściowego wynoszącego trzy lata licząc od zakończenia roku, w którym wyrejestrowano się z programu oraz w przypadku ewentualnego sporu prawnego aż do momentu jego zakończenia.
Dane protokołu, które po otwarciu sklepu internetowego (za pomocą strony internetowej HUGO BOSS, aplikacji HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych oraz aplikacji obsługującej usługę „Odbiór w sklepie“ w naszych sklepach stacjonarnych) za pomocą protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych (HTTP) występują ze względów technicznych („Dane HTTP“). Adres IP, typ i wersja Państwa przeglądarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, otwarta strona, wcześniej odwiedzona strona (odsyłacz URL), data i godzina otwarcia Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnianie nie jest wymagane prawnie, ani umownie, ani też niezbędne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania danych.
W razie nieudostępnienia danych nie będziemy mogli udostępnić wywołanych treści strony internetowej.
Dane będą przechowywane w plikach dziennika serwera w formie, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą dane, maksymalnie przez 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie związane z bezpieczeństwem (np. atak DDoS).
W przypadku zdarzenia związanego z bezpieczeństwem pliki dziennika serwera będą przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia zdarzenia związanego z bezpieczeństwem.
Dane, które po otwarciu sklepu internetowego (za pomocą strony internetowej HUGO BOSS, aplikacji HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych oraz aplikacji obsługującej usługę „Odbiór w sklepie“ w naszych sklepach stacjonarnych) przez uczestnika programu lojalnościowego są zapisywane w ciasteczkach* w przeglądarce uczestnika („Dane ciasteczek“). Jednoznaczny ID do (ponownego) rozpoznawania uczestników programu lojalnościowego i zagregowane informacje o segmentach w celu doskonalenia treści kampanii. Uczestnicy programu lojalnościowego jako osoby, których dotyczą dane. Udostępnianie nie jest wymagane prawnie, ani umownie, ani też niezbędne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania danych.
W przypadku braku udostępnienia danych nie możemy przeprowadzić analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej.
Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Dane w profilach użytkowania, które tworzymy poprzez analizę zachowań użytkowników - uczestników programu lojalnościowego w sklepie internetowym, który jest dostępny przez stronę internetową HUGO BOSS, aplikację HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych lub aplikację obsługującą usługę „Odbiór w sklepie“ w naszych sklepach stacjonarnych („Dane profili użytkowania online“). Dane na temat korzystania ze strony internetowej, zwłaszcza otwierane strony, częstotliwość otwierania, czas przebywania na otwartych stronach, informacje na temat artykułów, które użytkownik przeglądał oraz/lub włożył do koszyka lub umieścił na liście życzeń na koncie klienta My HUGO BOSS. Wygenerowane samoczynnie. - Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Informacje na temat rodzaju i zakresu usług, z których korzystali Państwo w ramach programu lojalnościowego oraz Państwa reakcja na nasze hasła reklamowe w sklepach biorących udział w programie („Dane związane z reakcjami użytkownika“). Dane na temat rodzaju i zakresu Państwa reakcji na nasze hasła reklamowe oraz usługi, z których Państwo skorzystali w ramach programu HUGO BOSS Experience. Wygenerowane samoczynnie - Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
Przyporządkowanie segmentów użytkowników, które tworzymy poprzez analizę danych klienta, informacji o uczestnikach, danych transakcyjnych, danych z zapytań do działu obsługi klienta, danych związanych z poradami dotyczącymi sprzedaży, danych profili użytkowania online, a także danych związanych z reakcjami użytkownika („Dane segmentowe“). Dane na temat nastawienia do marek HUGO BOSS, ich produktów lub treści, np. określenie sklepu, z którego uczestnik najczęściej korzysta podczas swoich zakupów, lub który mieści się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Wygenerowane samoczynnie. - Przechowujemy te dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani w programie lojalnościowym.
 

II. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawowych podstaw prawnych

 
Cel przetwarzania danych osobowych Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane Podstawa prawna i ew. uzasadnione interesy Odbiorcy
Przygotowanie aplikacji reklamowych w sklepie internetowym, w których mogą Państwo podać nam swoje dane w celu rejestracji w programie lojalnościowym. Dane HTTP, dane klienta, dane w protokole rejestracji, informacje o uczestnikach, o ile zostały one już podane w formularzu rejestracji. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest przygotowanie wywołanych przez uczestnika treści strony internetowej. Dostawcy usług hostingowych.
Przygotowanie (cyfrowych) formularzy rejestracji w sklepach stacjonarnych, w których mogą Państwo podać nam dane do rejestracji w programie lojalnościowym. Dane klienta, dane w protokole rejestracji, informacje o uczestnikach, o ile zostały one już podane w formularzu rejestracji. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest przygotowanie formularzy rejestracji w sklepach stacjonarnych biorących udział w programie. Sklep stacjonarny, w których rejestruje się w programie lojalnościowym.
Procedura „Double-Opt-In“ do usuwania rejestracji w sklepie internetowym.
W tym celu na adres e-mail podany podczas rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Rejestracja jest skuteczna dopiero wtedy, gdy uczestnik potwierdzi adres e-mail poprzez kliknięcie linka z potwierdzeniem znajdującego się w wiadomości e-mail.
Dane klienta, dane w protokole rejestracji. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem dokumentacja Państwa zgody na otrzymywanie reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawcy poczty elektronicznej, organizatorzy kampanii
Obsługa bazy danych klientów, w której utrzymujemy i aktualizujemy dane klientów oraz informacje o uczestnikach. Dane klientów, informacje o uczestnikach. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest utrzymywanie uporządkowanej bazy danych klientów jako podstawy optymalnego utrzymania danych klientów. Dostawcy usług hostingowych
Archiwizacja formularzy rejestracji w formie papierowej, a także danych na temat podpisów cyfrowych do celów dowodowych oraz wszelkiego dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych. Dane klientów, informacje na temat podpisów, informacje o uczestnikach, Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest dochodzenie, korzystanie lub obrona roszczeń prawnych. Firmy świadczące usługę archiwizacji.
Digitalizacja formularzy rejestracji w formie papierowej. Dane klientów i informacje o uczestnikach, które gromadzimy w formularzach rejestracji w formie papierowej, przenosimy do naszej bazy danych. Dane klientów, informacje o uczestnikach. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest utrzymywanie spójnej, uporządkowanej bazy danych klientów jako podstawy optymalnego utrzymania danych klientów. Firmy świadczące usługę archiwizacji.
Aktualizacja adresów pocztowych oraz adresów e-mail. W celu zagwarantowania prawidłowości danych adresowych zatwierdzamy informacje na temat adresu pocztowego i adresu e-mail. Wszelkie jednoznaczne błędy w podanym adresie pocztowym, jak np. zamiana cyfr w adresie pocztowym, poprawiamy automatycznie. W niejasnych przypadkach skontaktujemy się z Państwem indywidualnie. Informacje o uczestnikach. Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (artykuł 5 ustęp 1 litera d („prawidłowość“) (artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO).
Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie prawidłowości danych.
Dostawcy usług IT
Udostępnienie funkcji konta klienta My HUGO BOSS oraz komfortowego procesu zamawiania w sklepie internetowym:
Na Państwa koncie klienta My HUGO BOSS mogą Państwo komfortowo zarządzać podanymi przez siebie danymi klienta, informacjami o uczestnikach, preferencjami i listą życzeń. Państwa informacje na temat Państwa preferencji, danych transakcyjnych i danych na temat zachowań wykorzystujemy do personalizacji Państwa konta klienta My HUGO BOSS.
Gdy podczas korzystania ze sklepu internetowego są Państwo zalogowani na koncie klienta My HUGO BOSS, podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym rozmiary zapisane automatycznie na Państwa koncie klienta będą wstępnie wybrane, aby jak najbardziej ułatwić i uprzyjemnić Państwu zakupy w sklepie internetowym. Na podstawie podanych przez Państwa na koncie klienta My HUGO BOSS preferowanych rozmiarów i sklepów stacjonarnych, poinformujemy Państwa w sklepie internetowym o tym, czy wybrany produkt jest dostępny w preferowanym sklepie stacjonarnym w preferowanym przez Państwa rozmiarze. Informacje, o które pojawiają się zapytania w procesie zamawiania (np. adres do faktury) są wprowadzane automatycznie danymi zapisanych w bazie danych klientów, aby proces zamawiania był dla Państwa jeszcze bardziej komfortowy.
Na podstawie Państwa danych transakcyjnych dajemy Państwu w Państw koncie klienta My HUGO BOSS wgląd w dotychczasowe zakupy i pokazujemy Państwu status przetwarzania i dostawy zamówień podanych w sklepie internetowym.
Dla artykułów, które zostały umieszczone na liście życzeń na koncie klienta My HUGO BOSS, pokazujemy, który z tych artykułów jest dostępny w preferowanych przez Państwa sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
Dane klientów, informacje o uczestnikach, dane transakcyjne, dane HTTP, dane ciasteczek, dane profili użytkowania online, dane związane z reakcjami użytkownika, dane segmentowe. Realizacja umowy (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO) Dostawcy usług hostingowych
Anonimizacja danych w celu zanonimizowanej analizy zapisanych informacji w celu rozwoju i udoskonalania treści i funkcji programu lojalnościowego Wszystkie dane osobowe wymienione w punkcie C w zanonimizowanej formie. Rozważenie interesów (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest rozwój i udoskonalanie programu lojalnościowego. Organizatorzy kampanii.
 
 

2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody

 
Cel przetwarzania danych osobowych Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane Podstawa prawna i ew. uzasadnione interesy Odbiorcy
Oferta spersonalizowanej porady zakupowej w sklepach stacjonarnych oraz za pomocą telefonicznej obsługi klienta na podstawie informacji zapisanych w naszej bazie danych. Dane klientów, dane w protokole rejestracji, informacje o uczestnikach, dane transakcyjne, dane z zapytań do działu obsługi klienta, dane związane z poradami dotyczącymi sprzedaży, dane związane z reakcjami użytkownika, dane segmentowe. Zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Sklepy stacjonarne, firmy zajmujące się obsługą klienta.
Przesyłanie materiałów informacyjnych na temat elementów składowych programu lojalnościowego, a także odpowiedniej, spersonalizowanej reklamy na potrzeby własnych ofert (np. informacji na temat firmy HUGO BOSS, informacji o produktach, newslettera, ankiet dla klientów oraz ekskluzywnych lub zaproszeń do udziału w konkursach, wydarzeniach i promocjach HUGO BOSS lub sklepów biorących udział w programie) w wybranych przez uczestnika kanałach komunikacji (e-mail, poczta, telefon oraz/lub SMS/MMS, a także powiadomienia Push w aplikacji HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych, o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień Push w aplikacji HUGO BOSS). Do tego celu używamy zawsze aktualnych informacji, które zapisaliśmy w naszej bazie danych klientów.
Kanały komunikacji można w dowolnym momencie wybrać lub zmienić w swoim koncie klienta My HUGO BOSS. Ustawieniami otrzymywania powiadomień Push zarządza się w ustawieniach aplikacji HUGO BOSS dla urządzeń mobilnych.
Zwrot grzecznościowy podany podczas rejestracji, a także imię wykorzystujemy do osobistego zwracania się oraz dostosowaniem treści związanych z płcią w naszych materiałach reklamowych.
Zarejestrowaną podczas rejestracji informację o kraju wykorzystujemy do określania języka oraz treści specyficznych dla danego kraju w naszych materiałach reklamowych.
Podaną przez Państwa dobrowolnie datę urodzenia wykorzystujemy do przesyłania Państwu osobistych życzeń urodzinowych oraz informacji dostosowanych do Państwa wieku.
Sklep, w którym Się Państwo zarejestrowali, sklepy, które znajdują się w pobliżu podanego adresu lub sklep, w którym dokonują Państwo największych zakupów, wykorzystujemy do wysyłania Państwu zaproszeń na wydarzenia lub promocje związane z danym sklepem.
Państwa dobrowolnie podane informacje na temat Państwa indywidualnych preferencji, Państwa dane transakcyjne i dane segmentowe, a także Państwa listę życzeń na koncie klienta My HUGO BOSS wykorzystujemy do porad zakupowych, a także aby przesyłać Państwu treści dostosowane do Państwa osobistych preferencji.
Ponadto wysyłamy e-maile z przypomnieniem, jeśli nie dokończyli Państwo składania zamówienia w sklepie internetowym lub na Państwa liście życzeń na koncie klienta My HUGO BOSS znajdują się jeszcze artykuły.
Dane klientów, informacje o uczestnikach, dane ciasteczek, dane profili użytkowania online, dane transakcyjne, dane związane z reakcjami użytkownika, dane segmentowe. Zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy programu do przesyłania SMS-ów, firmy przesyłkowe, firmy prowadzące badania rynku, organizatorzy kampanii, dostawcy aplikacji.
Gdy zarejestrują się Państwo w sklepie stacjonarnym biorącym udział w programie i mają miejsce zamieszkania w kraju rejestracji, przekażemy Państwu dane klienta, informacje o uczestnikach, dane transakcyjne, dane segmentowe, a także preferowane przez Państwa kanały komunikacji ze sklepem biorącym udział w programie, w którym zarejestrowali się Państwo w programie lojalnościowym w celu przesyłania reklamy przez sklep stacjonarny biorący udział w programie. Reklama zawiera zwłaszcza informacje na temat lokalnych promocji, które odbywają się w danym sklepie biorącym udział w promocji. Dane klienta, informacje o uczestnikach, dane transakcyjne, dane segmentowe. Zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Sklepy stacjonarne.
Spersonalizowana analiza nastawienia uczestników programu lojalnościowego do produktów HUGO BOSS na potrzeby personalizacji i dostosowania treści reklamowych do potrzeb. Wykorzystujemy do tego różne metody analizy, które nam umożliwiają jak najlepiej zindywidualizować treści reklamowe i dopasować je do Państwa osobistych zainteresowań, które poznajemy na podstawie wszystkich informacji zapisanych w naszej bazie danych klientów. W ten sposób dla każdego uczestnika tworzymy zoptymalizowaną pod kątem konkretnego klienta strategię marketingu i komunikacji. Poprzez tę indywidualizację treści reklamowych chcemy mieć pewność, że będą Państwo otrzymywać głównie takie informacje, jakie uznamy za szczególnie interesujące dla Państwa. Dane klientów, informacje o uczestnikach, dane transakcyjne, dane związane z poradami dotyczącymi sprzedaży, dane HTTP, dane ciasteczek, dane profili użytkowania online, dane związane z reakcjami użytkownika i bazujące na nich dane segmentowe. Zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Dostawcy newsletterów, organizatorzy kampanii, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy programu do przesyłania SMS-ów
Wyświetlanie spersonalizowanych banerów reklamowych na stronach internetowych podmiotów trzecich na podstawie Państwa danych profili użytkowania online oraz danych segmentowych.
W celu precyzyjnych przekazów reklamowych do uczestników programu lojalnościowego ((re-)targeting) rejestrowane jest i analizowane zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani za pomocą pseudonimów, aby możliwe było ich rozpoznanie na stronie internetowej lub innej stronie internetowej. Celem tego postępowania jest ponowne zwrócenie uwagi użytkownika, który pokazał już zainteresowanie stroną internetową lub produktem, na tę stronę internetową lub produkt, aby zwiększyć skuteczność reklamy i tym samym współczynnik klikalności i konwersji (np. kwotę zamówienia).
W tym celu na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ciasteczka, jeżeli uczestnik się na nie zgodził. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej. Tam mogą Państwo także udzielić zgody na zastosowanie ciasteczek w tych celach.
Dane profili użytkowania online oraz bazujące na nich dane segmentowe, dane ciasteczek. Zgoda (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO). Organizatorzy kampanii
 

III. Szczegóły na temat odbiorców danych osobowych oraz przekazywania danych osobowych do krajów trzecich oraz / lub do organizacji międzynarodowych

 
Odbiorcy Rola odbiorcy Siedziba odbiorcy Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie lub właściwe gwarancje dotyczące przekazywania do krajów trzecich oraz/lub do organizacji międzynarodowych
Sklepy stacjonarne w UE w odniesieniu do przekazanych im w celu przesyłania im własnej reklamy danych uczestników, którzy zarejestrowali się w ich sklepie w programie lojalnościowym. Przegląd sklepów stacjonarnych aktualnie biorących udział w programie znaleźć można w lokalizatorze sklepów HUGO BOSS na stronie internetowej. Administrator UE  
Sklepy stacjonarne w Szwajcarii w odniesieniu do przekazanych im w celu przesłania własnej reklamy danych uczestników, którzy zarejestrowali się w ich sklepie w programie lojalnościowym i mieszkają w Szwajcarii. Przegląd sklepów stacjonarnych aktualnie biorących udział w programie znaleźć można w lokalizatorze sklepów HUGO BOSS na stronie internetowej. Administrator Szwajcaria Decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Szwajcarii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL
Sklepy stacjonarne w Norwegii w odniesieniu do przekazanych im w celu przesyłania im własnej reklamy danych uczestników, którzy zarejestrowali się w ich sklepie w programie lojalnościowym oraz mieszkają w Norwegii. Przegląd sklepów stacjonarnych w Norwegii aktualnie biorących udział w programie znaleźć można w lokalizatorze sklepów HUGO BOSS na stronie internetowej. Administrator Norwegia  
Sklepy stacjonarne w UE w odniesieniu do formularzy rejestracji, które udostępniają one i przyjmują na nasze zlecenie w swoich sklepach. Podmiot przetwarzający UE  
Sklepy stacjonarne w Szwajcarii w odniesieniu do formularzy rejestracji, które udostępniają one i przyjmują na nasze zlecenie w swoich sklepach. Podmiot przetwarzający Szwajcaria Decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Szwajcarii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL
Sklepy stacjonarne w Norwegii w odniesieniu do formularzy rejestracji, które udostępniają one i przyjmują na nasze zlecenie w swoich sklepach. Podmiot przetwarzający Norwegia  
Dostawcy poczty elektronicznej Podmiot przetwarzający UE  
Dostawca usług IT do walidacji adresów Podmiot przetwarzający UE  
Dostawca programu do przesyłania SMS-ów Podmiot przetwarzający UE  
Dostawca programu do przesyłania SMS-ów Podmiot przetwarzający Szwajcaria Decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Szwajcarii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL
Dostawca programu do przesyłania SMS-ów Podmiot przetwarzający Norwegia  
Firmy prowadzące badania rynku Podmiot przetwarzający UE  
Firma świadcząca usługę archiwizacji Podmiot przetwarzający UE  
Specjalistyczna firma zarządzająca kampaniami Podmiot przetwarzający UE  
Firma przesyłkowa Administrator UE  
 

D. Stan i zmiana tych informacji o ochronie danych

Te informacje o ochronie danych zostały utworzone dnia 25.05.2018.

Z uwagi na rozwój techniczny oraz/lub z powodu zmiany wytycznych ustawowych oraz/lub wytycznych władz konieczne jest dostosowanie tych informacji o ochronie danych.

Aktualne informacje o ochronie danych można zawsze znaleźć na stronie www.hugoboss.com.