Pobierz wersję PDF

Ogólne Warunki Umowne dla programu
HUGO BOSS EXPERIENCE Polska

(stan prawny na: czerwiec 2017)

1. HUGO BOSS EXPERIENCE udział i zakres obowiązywania

1.1 HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen, Niemcy (dalej jako “HUGO BOSS”) zarządza programem o nazwie HUGO BOSS EXPERIENCE. Każda osoba, która chce uczestniczyć w programie HUGO BOSS EXPERIENCE musi zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Umowne (dalej jako “OWU”) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej lub elektronicznej. Osoba aplikująca stanie się uczestnikiem programu HUGO BOSS EXPERIENCE z dniem otrzymania pakietu powitalnego, w tym osobistej karty klienta HUGO BOSS EXPERIENCE.

1.2 Każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat jest uprawniona do jednokrotnego zgłoszenia uczestnictwa w programie HUGO BOSS EXPERIENCE. Udział w programie jest nieodpłatny.

1.3 HUGO BOSS świadczy wszystkie swoje usługi, przygotowuje oferty oraz tworzy treść programu HUGO BOSS EXPERIENCE (ogółem jako “Korzyści”) wyłącznie w oparciu o niniejsze OWU i jedynie z udziałem własnych sklepów HUGO BOSS Stores na terenie całej Europy, które biorą udział w programie HUGO BOSS EXPERIENCE (dalej jako “Sklepy”). Lista Sklepów znajdujących się w Europie, które biorą udział w programie wskazane jest na stronie http://storelocator.hugoboss.com.


2. Korzyści

2.1 Każdy uczestnik programu HUGO BOSS EXPERIENCE uprawniony jest do korzystania z ekskluzywnych usług oraz ofert przygotowanych specjalnie dla uczestników programu przez HUGO BOSS. Obejmują one, oprócz osobistego doradztwa podczas spersonalizowanych zakupów, korzystanie z doskonałej obsługi klienta w ramach programu HUGO BOSS EXPERIENCE poprzez specjalna infolinie dla uczestników programu. Ponadto uczestnicy programu mogą korzystać z usługi poprawek krawieckich we wszystkich Sklepach w Polsce w przypadku zakupów dokonanych w tych Sklepach. Nasi specjaliści pomogą w ocenie i zdejmą miarę, aby znaleźć dla Państwa idealny krój nowych produktów HUGO BOSS. Jedna standardowa poprawka (niewielka zmiana długości spodni lub dopasowanie rękawów) pojedynczego męskiego i/lub damskiego elementu garniturowego (tj. formalne marynarki, spodnie, spódnice i sukienki dostępne z tego samego materiału) zakupionego za pełną cenę zostanie wykonana bezpłatnie. Należy podkreślić, że produkty dopasowane zgodnie z Państwa specyfikacją nie podlegają wymianie.

2.2 Dodatkowo wybrani uczestnicy programu otrzymają osobiste zaproszenia na specjalne promocje oraz imprezy.

3. Karta klienta / utrata karty

3.1 Uczestnik otrzyma kartę klienta HUGO BOSS EXPERIENCE wraz ze swoim pakietem powitalnym. Karta jest imienna i nie może być przekazywana ani pożyczana do użytku przez osobę inną niż uczestnik, którego imię widnieje na karcie.

3.2 Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży bądź zaginięcia swojej karty klienta HUGO BOSS EXPERIENCE kontaktując się w tym celu z HUGO BOSS poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: experience-pl@hugoboss.com lub kontakt telefoniczny pod numerem obsługi klienta HUGO BOSS EXPERIENCE: +48 22 222 02 76. Uczestnik może złożyć wniosek o kartę zastępczą.

3.3 Uczestnik ponosi wyłączna odpowiedzialność za szkody wynikłe z zawinionego opóźnienia lub niezgłoszenia HUGO BOSS utraty swojej karty.


4. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

4.1 Uczestnik może zakończyć swój udział w programie HUGO BOSS EXPERIENCE w każdej chwili z natychmiastowym efektem. W tym celu Uczestnik powinien pisemnie poinformować o tym HUGO BOSS.

4.2 HUGO BOSS może wypowiedzieć uczestnikowi członkostwo w programie HUGO BOSS EXPERIENCE w każdej chwili przy zachowaniu przy najmniej 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Prawo wypowiedzenia z istotnych przyczyn pozostaje nienaruszone.

4.3 Uczestnik jest obowiązany do zniszczenia karty klienta tak, aby była niezdatna do użytku lub do odesłania jej na adres HUGO BOSS lub dostarczenia jej na adres jednego ze Sklepów HUGO BOSS niezwłocznie po zakończeniu członkostwa w programie HUGO BOSS EXPERIENCE.


5. Zmiany zakresu Korzyści i OWU

5.1 HUGO BOSS zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu korzyści, które świadczy nieodpłatnie lub zaprzestania ich świadczenia lub do pobierania za nie w przyszłości opłat. W związku z powyższym HUGO BOSS będzie dokładać wszelkiej staranności w celu uwzględnienia uzasadnionych interesów uczestnika.

5.2 HUGO BOSS zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWU ze skutkiem na przyszłość, w szczególności jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne w celu ulepszenia działania programu lub zapobieżenia nadużyciom. HUGO BOSS powiadomi uczestnika o wszelkich tego typu zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Jeśli uczestnik w związku z powyższym nie zgłosi sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o takich zmianach lub jeśli uczestnik po upływie sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia będzie kontynuował korzystanie z karty HUGO BOSS EXPERIENCE, będzie to traktowane jako akceptacja przez uczestnika wszelkich takich zmian OWU. HUGO BOSS poinformuje uczestnika o jego prawie do sprzeciwu oraz o konsekwencjach braku wniesienia takiego sprzeciwu przy każdorazowej zmianie OWU. Jeśli uczestnik wniesie sprzeciw umowa między nim a HUGO BOSS będzie kontynuowana na poprzednich warunkach. HUGO BOSS będzie jednakże upoważniony do wypowiedzenia członkostwa uczestnikowi niezwłocznie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.


6. Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań w związku z programem HUGO BOSS EXPERIENCE prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez e-mail na adres: experience-pl@hugoboss.com lub kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: +48 22 222 02 76.


7. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszych OWU oraz całego stosunku prawnego wiążącego HUGO BOSS i uczestnika w związku z korzystaniem z programu HUGO BOSS EXPERIENCE jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.